SE­BA­STI­AN VET­TEL

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Det var ty­de­ligt, at Fer­ra­ris pro­ble­mer fru­stre­re­de Se­ba­sti­an Vet­tel i 2016. Han brok­ke­de sig ustand­s­e­ligt over pit-ra­dio­en, mens han glem­te at kig­ge in­dad. Han le­ve­re­de selv ma­nøv­rer, der ikke just py­n­te­de – spørg for ek­sem­pel Ni­co Ros­berg, hvad der ske­te i før­ste sving på Suzuka.

Det var en helt ny SebVet vi op­le­ve­de. Han har al­tid væ­ret en glad dreng med en pæn op­før­sel, men nu var han ba­re en sur mand, der over­kør­te sin un­der­leg­ne bil. Og den nye Vet­tel var og­så lang­som­me­re end den gam­le. Plud­se­lig var Ki­mi Räik­kö­nen, der el­ler læn­ge hav­de vir­ket ud­brændt, of­te hur­tig­ste Fer­ra­ri-kø­rer. Det er mu­ligt, fin- nen en­de­lig fik en bil, der pas­se­de til hans kø­re­stil, men den nye magt­ba­lan­ce i Fer­ra­ri-tea­met skyld­tes og­så, at den de­mo­ti­ve­re­de Vet­tel var lang­som­me­re end tid­li­ge­re.

Det ef­ter­la­der et ke­de­ligt spørgs­måls­tegn over Se­ba­sti­an Vet­tel. Hvor god er han egent­lig – var det i hø­je­re grad Adrian Neweys ge­ni­a­le Red Bull-bi­ler end ty­ske­ren, der sik­re­de de fi­re VM-tit­ler i 2010-13?

Det er et spørgs­mål, Vet­tel skal be­sva­re i 2017. Han skal igen etab­le­re sig som klart hur­tig­ste Fer­ra­ri-kø­rer – og han skal vi­se vilj­en til at brin­ge tea­met gen­nem den nu­væ­ren­de kri­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.