DEN AME­RI­KAN­SKE DRØM

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Haas le­ve­re­de en for­nem Formel 1-de­but i 2016. Mens de øv­ri­ge helt nye teams, der er kom­mer med i Formel 1 si­den årtu­sin­de­skif­tet, al­tid lå i bun­den for se­ne­re at gå kon­kurs, etab­le­re­de Haas sig omgående so­lidt i mid­ter­fel­tet. Ef­ter to løb lå de ame­ri­kan­ske de­butan­ter på fem­te­plad­sen i kon­struk­tør-VM med 18 po­int, og selv­om Haas til slut røg ned på ot­ten­de­plad­sen, var der al­li­ge­vel ta­le om den flot­te­ste de­but i mo­der­ne F1-hi­sto­rie.

Haas kom ind i Formel 1 på en dyr men ef­fek­tiv må­de. I ste­det for at byg­ge bi­len selv, over­lod man op­ga­ven Dal­la­ra-fa­brik­ken i Ita­li­en. Og så ind­gik man et tæt og utvivl­s­omt kost­bart sam­ar­bej­de med Fer­ra­ri, der le­ve­re­de mo­tor og gear­kas­se. En lang ræk­ke an­dre kom­po­nen­ter til Haas-ra­ce­ren kom og­så fra Ma­ra­nel­lo, hvor Fer­ra­ri og­så stod for det nye teams vind­t­un­nel-re­search og si­mu­la­tor-kørs­ler. Om­kring 50 Fer­ra­ri­in­ge­ni­ø­rer ar­bej­de­de op til Haas' de­but for tea­met, og den al­ter­na­ti­ve til­gang sik­re­de, at ame­ri­ka­ner­ne kom så godt fra start, at de omgående kno­ck­ou­te­de Sau­ber i kam­pen om at væ­re bed­ste Fer­ra­ri-kun­de­team.

Men det er værd at be­mær­ke, at 28 af de 29 VM-po­int blev kørt ind i før­ste halv­del af sæ­so­nen. Det for­spring man sik­re­de sig ved at la­de Dal­la­ra og Fer­ra­ri le­ve­re ho­ved­par­ten af tea­mets hardwa­re, for­svandt grad­vist, og ef­ter som­mer­fe­ri­en var Grosje­ans tien­de­plads i Austin Haas' ene­ste po­int­gi­ven­de pla­ce­ring. Sam­ti­dig var det kun fransk­man­den der score­de po­int – hans team­kam­me­rat Este­ban Gu­tiér­rez slut­te­de

sæ­so­nen med en rundt nul i VM-regn­ska­bet, og han bli­ver i 2017 af­løst af Ke­vin Magnus­sen. Gu­tiér­rez' re­sul­ta­ter un­der­stre­ger, at han ikke er i klas­se med Grosje­an, men de an­ty­der og­så, at Haas må­ske ikke al­tid hav­de ka­pa­ci­tet til at byg­ge to jævn­byr­di­ge bi­ler.

Nu skal Haas i gang med den fryg­te­de Sæ­son 2. Nye Formel 1-teams har re­la­tivt let ved at im­po­ne­re i de­res før­ste sæ­son, for den har de haft mas­ser af tid til at for­be­re­de sig på. De­sign og op­byg­ning af bi­len til Sæ­son 2 skal fo­re­gå, mens man af­vik­ler de­but­sæ­so­nen, og det træk­ker søm ud af en ny or­ga­ni­sa­tion. Pro­ble­met er dog ikke helt så stort for Haas, der fort­sat vil læ­ne sig me­get op af Dal­la­ra og Fer­ra­ri, men al­li­ge­vel vil ame­ri­ka­ner­ne få svært ved at for­sva­re ot­ten­de­plad­sen fra kon­struk­tør-VM 2016.

Med Grosje­an og Magnus­sen har man et slag­kraf­tigt li­neup, der beg­ge har me­get at be­vi­se. Som Fer­ra­ris før­en­de kun­de­team vil Haas væ­re et af de ste­der, le­del­sen i Ma­ra­nel­lo ser sig om ef­ter en af de kø­re­re, man sand­syn­lig­vis skal bru­ge i 2018. Bå­de Grosje­an og Magnus­sen har ta­lent og am­bi­tio­ner til me­re end Haas, og de vil utvivl­s­omt kæm­pe hårdt ind­byr­des for at frem­stå som den op­lag­te kan­di­dat til et Fer­ra­ri-sæ­de.

Mens Grosje­ans kon­trakt med Haas ud­lø­ber, gæl­der Magnus­sens af­ta­le i før­ste om­gang og­så 2018. Det be­ty­der, at dan­ske­ren skal kø­re sig i po­si­tion til at over­ta­ge første­kø­rer-rol­len, hvis fransk­man­den for­la­der Haas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.