GENOPBYGNINGEN FORT­SÆT­TER

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Re­naults 2016-co­me­ba­ck blev ikke no­gen suc­ces. Al­le – i Viry-Cha­til­lon, En­sto­ne og i Roskil­de og om­egn – un­der­vur­de­re­de om­fan­get af det genop­byg­nings­ar­bej­de, man skul­le ud i, da man over­tog det udsu­l­te­de Lo­tus-team kort før jul 2015.

Mo­tor-af­de­lin­gen i Viry-Cha­til­lon, der al­drig blev på­vir­ket af de øko­no­mi­ske pro­ble­mer, der ram­te chas­sis-af­de­lin­gen i En­sto­ne un­der Lo­tus' ejer­skab, kla­re­de op­ga­ven bedst. Re­naults før­ste tur­bo­mo­tor i mo­der­ne F1-hi­sto­rie fra 2014 var en fi­a­sko, men i lø­bet af 2016 brag­te et par up­da­tes den fran­ske mo­tor på ni­veau med Fer­ra­ri. De re­sul­ta­ter, Red Bull score­de med Re­nault-po­wer i 2016, un­der­stre­ge­de, at mo­to­ren var ok. Og at Re­naults chas­sis var rig­tig, rig­tig dår­ligt.

Der var re­elt ta­le om en mo­di­fi­ce­ret 2015-Lo­tus. Og mo­di­fi­ka­tio­ner­ne be­græn­se­de sig ho­ved­sa­ge­ligt til et lag gul ma­ling.

Det var kun na­tur­ligt, at Re­nault-le­del­sen al­le­re­de midt på for­å­ret op­gav den for­æl­de­de bil, og i ste­det ka­ste­de al­le de­sign-res­sour­cer ind i 2017-mo­del­len. Men det ef­ter­lod Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer i et umu­lig si­tu­a­tion, hvor det of­te så ud til, at de hav­de den dår­lig­ste – og i hvert fald den mest uhånd­ter­li­ge – bil i fel­tet.

Det var ikke un­der­ligt, at kø­rer­ne blev fru­stre­re­de. Ved sæ­son­star­ten, hvor man drøm­te om at kom­me i nær­he­den af top­tre sidst på året, var stem­nin­gen op­ti­mi­stisk, men ef­ter­hån­den som det blev klart, at ale­ne før­ste del af genopbygningen vil­le ta­ge år og ikke må­ne­der, æn­dre­de tin­ge­ne sig. Kø­rer­ne for­søg­te at kom­pen­se­re for bi­lens mang­len­de ev­ner ved over­sats­nin­ger, der re­sul­te­re­de i et par vold­som­me

ulyk­ker. Da Re­nault-le­del­sen al­le­re­de midt på som­me­ren be­gynd­te at for­hand­le 2017-kon­trakt med halv­de­len af pad­do­ck­en – og an­gi­ve­ligt en en­kelt ve­te­ran i Va­ti­ka­net – blev at­mos­fæ­ren end­nu dår­li­ge­re.

Tin­ge­ne blev kun vær­re, da det vi­ste sig, at team­le­del­sen ikke var de­res op­ga­ve vok­sen. I ste­det for at kom­me med kla­re ud­mel­din­ger, holdt man i må­neds­vis Magnus­sen og Pal­mer hen i uvis­hed, og det for­stær­ke­de kun bil­le­det af en le­del­se i strid med sig selv. Cy­ril Abi­te­boul og Fre­de­ric Vas­seur er hver for sig kom­pe­ten­te folk, men der vir­ke­de som om, de hav­de me­re travlt med at pis­se ter­ri­to­ri­et af end at ta­ge sig af de­res kø­re­re. Det var der­for in­gen over­ra­skel­se, da Vas­seur for­lod tea­met i ja­nu­ar.

På det tids­punkt hav­de Magnus­sen for længst sagt far­vel til Re­nault, og hans plads var ble­vet over­ta­get af Ni­co Hül­ken­berg. Det er nu op til den er­far­ne ty­sker at fø­re Re­nault til­ba­ge til F1-top­pen, og be­dømt ud fra 2016 kan det bli­ve en lang­va­rig op­ga­ve. På den an­den si­de er or­ga­ni­sa­tio­nen i En­sto­ne ved at kom­me på plads, og der er hy­ret man­ge go­de folk. Læg der­til en god mo­tor, der bli­ver end­nu bed­re i 2017, og det er ty­de­ligt, at Re­nault er på ret­te vej.

Re­nault kom­mer til at vin­de igen i Formel 1. Det kom­mer ba­re til at ta­ge læn­ge­re tid, end man først reg­ne­de med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.