TEA­MET OM 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

”Jeg har al­tid drømt om at kø­re for et fa­briks­hold. Jeg er der­for me­get glad for at kom­me ind i Re­nault-tea­met - Re­nault har al­tid væ­ret en af vig­tig spil­ler i in­ter­na­tio­nal mo­tor­sport. Jeg vil som med­lem af Re­nault-fa­mi­li­en med­vir­ke til at ud­vik­le bi­len og skri­ve nye ka­pit­ler i mær­kets suc­ces­hi­sto­rie.” Ni­co Hül­ken­berg ”Jeg har nu ar­bej­det med tea­met si­den 2015, og kan se hvor­dan tin­ge­ne ud­vik­ler sig i den rig­ti­ge ret­ning. Jeg hav­de en stejl ind­læ­rings­kur­ve i 2016, men jeg ved, at jeg kør­te bed­re end no­gen­sin­de – og at det bli­ver bed­re end­nu. Der er en enorm en­tu­si­as­me i tea­met, som jeg er stolt af at væ­re en del af.” Jo­ly­on Pal­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.