HOLDENE

Formel 1 Magasinet - - FORSIDE -

Fer­ra­ri hav­de i 2017 tea­mets bed­ste chan­ce i man­ge år for at vin­de VM. På man­ge ba­ner – spe­ci­elt i før­ste halv­del af sæ­so­nen – hav­de Den Stej­len­de Hingst den bed­ste bil i fel­tet, og Se­ba­sti­an Vet­tel før­te VM fra sæ­son­star­ten i Au­stra­li­en til langt ind i ef­ter­som­me­ren.

Men Fer­ra­ri øde­lag­de det for sig selv. Selv­om man har re­sur­ser på helt sam­me ni­veau (el­ler hø­je­re!), for­må­e­de man ik­ke at føl­ge med Mer­ce­des i det ud­vik­lings-ra­ce, der af­gjor­de VM. Mens Mer­ce­de­sen blev hur­ti­ge­re, blev Fer­ra­ri­en ba­re me­re usta­bil, og det hjalp selv­føl­ge­lig ik­ke, at Vet­tel blev me­re og me­re fru­stre­ret og eli­mi­ne­re­de he­le tea­met in­den­for tre se­kun­der af star­ten i Sin­ga­po­re.

En ne­ga­tiv ud­vik­ling a la den Fer­ra­ri kør­te igen­nem i 2017 ple­jer at ud­lø­se en mas­siv fy­rings­run­de i Ma­ra­nel­lo. Det sker åben­bart ik­ke den­ne gang, hvor man fort­sæt­ter med Vet­tel og Ki­mi Räik­kö­nen som kørere og Maurizio Ar­ri­va­be­ne og Mat­tia Bi­not­to ser også ud til at be­hol­de de­res jobs som hen­holds­vis team- og tek­nisk chef.

Det vir­ker som om kon­cer­n­chef Ser­gio Mar­chionne har ind­set, at man ik­ke kan fy­re sig ud af pro­ble­mer­ne. I de se­ne­ste 10 år har der væ­ret gang i sving­dø­ren i Ma­ra­nel­lo, hvor bå­de team­che­fen, den tek­ni­ske chef og chef-de­sig­ne­ren er ud­skif­tet alt for of­te. At man nu fort­sæt­ter med om­trent sam­me set-up som i 2017 er et po­si­tivt tegn på, at man en­de­lig sat­ser på den kontinuitet, der er så af­gø­ren­de for suc­ces i For­mel 1.

Men spørgs­må­let er hvor læn­ge, der er fred og har­moni i Fer­ra­ri-tea­met. Ryg­ter gen­nem sto­re de­le af 2017 an­ty­de­de, at Bi­not­to hav­de stør­re am­bi­tio­ner end rol­len som tek­nisk chef – at han ar­bej­der på at snup­pe Ar­ri­va­be­nes job som chef for he­le tea­met. In­ter­ne magt­kam­pe hø­rer til da­gens uor­den hos Fer­ra­ri, men de hjæl­per sjæl­dent på re­sul­ta­ter­ne.

Den ene­ste mar­kan­te ud­skift­ning i tea­met i 2017 ske­te i mo­to­raf­de­lin­gen, hvor che­fen Loren­zo Sas­si al­le­re­de stop­pe­de til­ba­ge i juli. Det ske­te me­get plud­se­ligt, og uden der no­gen­sin­de kom en of­fi­ci­el for­kla­ring. Det var i alle til­fæl­de over­ra­sken­de, for Fer­ra­ri-mo­to­ren har de se­ne­ste par år grad­vist nær­met sig den stær­ke Mer­ce­des, og det er på den bag­grund må­ske kun na­tur­ligt, at Sas­si nu ven­tes at fin­de nyt ar­bej­de hos ty­sker­ne. Han bli­ver i gi­vet fald den tred­je, vig­ti­ge Fer­ra­ri-me­d­ar­bej­der, der er skif­tet til Mer­ce­des: Tea­mets tek­ni­ske chef Ja­mes Al­li­son skif­te­de til ty­sker­ne i 2017, seks år ef­ter chef-de­sig­ner Al­do Cos­ta var gå­et sam­me vej.

Hvis man får ar­bejds­ro, og alle i tea­met er indstil­let på at træk­ke i sam­me ret­ning, kan Fer­ra­ri væl­te Mer­ce­des af For­mel 1-tro­nen i 2018. 2017-mo­del­len er ik­ke

no­get dår­ligt ud­gangs­punkt, men en suc­ces­rig ti­te­lof­fen­siv for­ud­sæt­ter, at man kan føl­ge med ty­sker­ne, når 2018-bi­ler­ne skal ud­vik­les gen­nem sæ­so­nen. Og så skal Vet­tel læ­re at hånd­te­re de fru­stra­tio­ner og det pres, der altid vil væ­re for­bun­det med første­kø­rer-rol­len hos Fer­ra­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.