Hvad er nyt i 2018?

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

Ef­ter de om­fat­ten­de reg­le­ments-æn­drin­ger op til sid­ste sæ­son er der kun sket småju­ste­rin­ger in­den 2018-ud­ga­ven.

Den stør­ste æn­dring er, at alle biler nu skal ud­sty­res med en så­kaldt halo-bøj­le, der skal øge sik­ker­he­den om­kring co­ck­pit­tet og kø­re­rens ho­ved. Bilsport­s­for­bun­det FIA har i åre­vis ar­bej­det på en løs­ning, og ef­ter for­søg med blandt an­det en for­stær­ket for­r­u­de har man be­slut­tet, at halo-bøj­len er den op­ti­ma­le løs­ning.

Halo-bøj­len vil æn­dre bi­ler­nes ud­se­en­de mar­kant, og ble­vet kri­ti­se­ret skar­pt fra man­ge sider. En rund­spør­ge af­slø­re­de sid­ste år, at om­kring halv­de­len af de ak­ti­ve F1-kørere var imod halo. ”Jeg synes, at den er imod he­le spor­tens DNA,” si­ger Ke­vin Magnus­sen. ”Det er ik­ke så­dan, F1 skal væ­re. Jeg ik­ke enig i, at sikkerhed altid skal ha­ve førsteprioritet: Jeg synes, der er en grænse, hvor det bli­ver så sikkert, at det ik­ke længere er spæn­den­de. Risikoen er en del af forklaringen på at For­mel 1 er populært.” si­ger den dan­ske Haas-kø­rer.

JEG IK­KE ENIG I, AT SIKKERHED ALTID SKAL HA­VE FØRSTEPRIORITET: JEG SYNES, DER ER EN GRÆNSE, HVOR DET BLI­VER SÅ SIKKERT, AT DET IK­KE LÆNGERE ER SPÆN­DEN­DE. RISIKOEN ER EN DEL AF FORKLARINGEN PÅ AT FOR­MEL 1 ER POPULÆRT.

KE­VIN MAGNUS­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.