Stort in­ter­view: Lewis Ha­milt­on

Lewis Ha­milt­on er ik­ke til­freds med fi­re VM-tit­ler.

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

I tre år blev Lewis Ha­milt­on kun pres­set af sin Mer­ce­des-mak­ker Ni­co Ros­berg – i 2014-16 var de to stjer­ne­kø­re­re de ene­ste ti­telkan­di­da­ter. Men i 2017, da Ros­berg hav­de trukket sig til­ba­ge, blan­de­de Fer­ra­ri og Se­ba­sti­an Vet­tel sig i VM-kam­pen. Lewis Ha­milt­on måt­te plud­se­lig op i et hø­je­re gear, og han nød ud­for­drin­gen.

”2017 blev den sæ­son, jeg hå­be­de på - en tæt kamp med et hi­sto­risk team som Fer­ra­ri,” si­ger Lewis Ha­milt­on.

"Det er det, folk vil se: To teams i tæt kamp. Så­dan skul­le det væ­re hvert år, og jeg hå­ber, der bli­ver fle­re af den slags kam­pe i frem­ti­den.”

Pres­set på Ha­milt­on og Mer­ce­des var mas­sivt, for Fer­ra­ri så i sto­re de­le af sæ­so­nen ud til at ha­ve fel­tets bed­ste bil.

”I før­ste halv­del af sæ­so­nen var vo­res bil me­re svin­gen­de end Fer­ra­ris,” in­drøm­mer Ha­milt­on.

”I an­den halv­del blev vi bed­re til at for­stå, hvor­dan vi ud­nyt­te­de bi­lens po­ten­ti­a­le op­ti­malt. Og det blev ven­de­punk­tet.”

I for­å­ret, hvor de del­tes om grand­prix-sej­re­ne, var der nær­mest ta­le om en

bro­man­ce mel­lem de Vet­tel og Ha­milt­on. De skam­ro­ste på skift hin­an­den, men et kon­tro­ver­si­elt sam­men­stød un­der Aser­ba­jds­jans Grand Prix gav grim­me rid­ser i bå­de bi­ler­ne og de to VM-ri­va­lers ind­byr­des for­hold. Først da Ha­milt­on hav­de sik­ret sig tit­len, blev for­hol­det igen bed­re.

”Jeg er stolt af at ha­ve kæm­pet med en kø­rer, der er fir­dob­belt ver­dens­me­ster. Jeg har fulgt Se­ba­sti­an tæt, og set hvad han har op­nå­et i de se sid­ste man­ge år. Jeg ved, hvor på­li­de­lig han er. Jeg ken­der hans styr­ker. Jeg ken­der hans svag­he­der. Og jeg ken­der hans bils styr­ker og svag­he­der,” si­ger Ha­milt­on, der ik­ke vil snak­ke me­re om sam­men­stø­det i Aser­ba­jds­jan.

”Jeg vil ik­ke ska­be me­re bal­la­de. Jeg hå­ber, alle ba­re nød de kam­pe, vi hav­de i 2017. Og at vi får me­re god ra­cing i 2018.”

Selv­om Ha­milt­on i 2014-16 hav­de fel­tets bed­ste bil, og hans 2017-Mer­ce­des set over he­le sæ­so­nen var på ni­veau med Fer­ra­ri­en, op­fat­ter han på man­ge må­der sig selv om un­der­dog. Og han frem­hæ­ver sta­dig sin mo­di­ge beslutning om 2012-skif­tet fra va­ne-vin­de­ren McLa­ren til Mer­ce­des, der på det tids­punkt blot hav­de vun­det et en­kelt grand­prix si­den mær­kets F1-co­me­ba­ck i 2010.

”Man­ge mente, at det var en fejl at skifte til Mer­ce­des. Men min mavefornemmelse sagde, at det var den rigtige beslutning. OK – det var svært i be­gyn­del­sen, men jeg var al­drig i tvivl om, at vi vil­le få suc­ces. Og er det ik­ke cool, at jeg tog en chan­ce – og det så end­te så­dan her?” spør­ger han.

Han for­tæl­ler også ger­ne om de før­ste, svæ­re år i kar­ri­e­ren, hvor han of­te

stak ud i en go­kart-pad­do­ck fyldt af hvi­de mil­li­o­nær-søn­ner.

”Jeg hå­ber, at mi­ne VM-tit­ler – at man kan bli­ve ver­dens­me­ster, når man kom­mer fra Ste­ve­na­ge – un­der­stre­ger, at alt kan la­de sig gø­re,” si­ger Lewis Ha­milt­on.

”Jeg tæn­ker på, hvad de si­ger på min gam­le sko­le. Der var et par læ­re­re, der for­tal­te mig, at 'du bli­ver al­drig til no­get'. Hvad mon de si­ger i dag? Mon de tæn­ker: 'Jeg hjalp den knægt?' El­ler: 'Jeg for­try­der egent­lig, hvad jeg sagde den­gang'. Jeg hå­ber det sid­ste. At uan­set hvem de nu un­der­vi­ser, så støt­ter de dem i ste­det for at kri­ti­se­re.”

Det dér med at kæm­pe for at nå si­ne mål – og ger­ne mod alle od­ds – er vig­tigt for Lewis Ha­milt­on.

”Der­for står der sta­dig 'Still I Ri­se' på bag­si­den af min hjelm. Det hen­ty­der til, at man altid skal kæm­pe vi­de­re og gø­re det så godt man kan. Jeg har al­drig gi­vet op, og altid kæm­pet vi­de­re. Da jeg var dreng, send­te min far mig til boks­ning, og da jeg kom op i rin­gen, var der en fyr, der ba­re ban­ke­de mig. Min næ­se blød­te, og jeg vil­le ba­re ik­ke me­re. Men jeg gav ik­ke op,” for­tæl­ler han.

Med i alt fi­re VM-tit­ler – tre af dem i lø­bet af de sid­ste fi­re år - er Lewis Ha­milt­on godt i gang med at ra­ce­re For­mel 1-spor­tens hi­sto­ri­ebø­ger. I 2017 tog han re­kor­den for flest po­le po­si­tions i kar­ri­e­ren – for­an Mi­cha­el Schu­ma­cher og Ayr­ton Sen­na.

Er næ­ste mål at over­ha­le Schu­ma­cher med hen­syn til grand­prix-sej­re og VM-tit­ler?

”Vi ved alle hvor fan­ta­stisk Schu­ma­cher var,” si­ger Ha­milt­on. ”Schu­ma­chers re­kor­der har stå­et så læn­ge, og i hvert fald én af dem bli­ver me­get svær at slå. Men jeg ser ik­ke så me­get på re­kor­der – for mig hand­ler det me­re om at for­bed­re sig fra år til år.”

Han vil hel­ler ik­ke sam­men­lig­nes med Sen­na, der var hans for­bil­le­de i go­kart-ti­den. Det var Sen­nas hjelm, der in­spi­re­re­de Ha­milt­on til at væl­ge gult, og det var ty­de­ligt, at han blev rørt, da Sen­na-fa­mi­li­en sid­ste som­mer gav ham en af ido­lets hjel­me.

”Men jeg sam­men­lig­ner ik­ke mig selv med Sen­na. Og det er i alle til­fæl­de svært at sam­men­lig­ne kørere fra for­skel­li­ge pe­ri­o­der, for bi­ler­ne er så for­skel­li­ge. Og det er ik­ke for­di en æra er svæ­re­re end an­dre – de er ba­re an­der­le­des. Sen­na vil­le ha­ve vun­det fle­re løb, hvis han ik­ke var ble­vet dræbt. Li­ge si­den jeg blev ver­dens­me­ster før­ste gang, har jeg følt, at jeg bæ­rer sta­fet­ten vi­de­re. Han var min in­spira­tions­kil­de, da jeg var dreng. Og selv ef­ter han dø­de, har jeg set man­ge vi­deo­er med hans løb,” si­ger Ha­milt­on.

Sen­na er en af de få For­mel 1-le­gen­der, der ik­ke nå­e­de at kø­re for Fer­ra­ri. Har Ha­milt­on en drøm om at kø­re for det legendariske, ita­li­en­ske team?

”Nu har Se­ba­sti­an (Vet­tel) jo li­ge skre­vet un­der på en ny kon­trakt med Fer­ra­ri, og det be­ty­der, at de ik­ke vil synes om mig de næ­ste år. For jeg vil gø­re det så svært som mu­ligt for dem at vin­de VM-tit­ler. Og jeg glæ­der mig til kam­pen,” si­ger Lewis Ha­milt­on med et smil.

Bri­ten har nu kørt For­mel 1 i 11 år, men han har in­gen kon­kre­te pla­ner om at træk­ke sig til­ba­ge.

”Jeg fort­sæt­ter med at kø­re, så læn­ge jeg synes, det er sjovt. Og jeg syn­tes, 2017 var min hidtil sjove­ste sæ­son. Men på et tids­punkt vil det væ­re rart at bo et sted per­ma­nent. At kun­ne ses med ven­ner. At kun­ne gå tur med mi­ne hunde. El­ler sur­fe. Der kom­mer et tids­punkt, hvor nok er nok. Og jeg vil stop­pe på top­pen,” si­ger Lewis Ha­milt­on. Fo­re­lø­big gæl­der det 2018-sæ­so­nen. ”Det bli­ver in­ter­es­sant at se hvad de for­skel­li­ge teams mø­der op med til den før­ste test,” si­ger han.

”Det er godt at se Fer­ra­ri er til­ba­ge - det er en cool kamp, der gi­ver mo­ti­va­tion til at kæm­pe vi­de­re. Jeg hå­ber, at an­dre teams også kom­mer med i ti­telkam­pen. Red Bull er på vej frem, og Max Ver­stap­pen er vir­ke­lig en af de bed­ste un­ge kørere, vi har set i lang tid. Jeg glæ­der mig til at slås med ham.”

Og han læg­ger ik­ke skjul på må­let for 2018:

”Fi­re tit­ler er fint. Men nu går jeg ef­ter nummer fem!”

MAN­GE MENTE, AT DET VAR EN FEJL AT SKIFTE TIL MER­CE­DES. MEN MIN MAVEFORNEMMELSE SAGDE, AT DET VAR DEN RIGTIGE BESLUTNING.

LEWIS HA­MILT­ON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.