Magnus­sen in­de­fra

Ke­vin Magnus­sen om 2018, Ro­main Grosje­an, frem­ti­den og om at kø­re hårdt. Og om hvor­for For­mel 1 ger­ne må væ­re lidt far­ligt.

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

Haas-tea­met har på pa­pi­ret over­præ­ste­ret de se­ne­ste to år. Fel­tets ab­so­lut mind­ste team - først i de se­ne­ste må­ne­der har man run­det 200 me­d­ar­bej­de­re - med det mind­ste bud­get, slut­te­de i bå­de 2016 og 17 på ot­ten­de­plad­sen i kon­struk­tør-VM. I 2016 var ame­ri­ka­ner­ne for­an blandt an­dre Re­nault, den­gang med Ke­vin Magnus­sen på hol­det, og sid­ste år slog man McLa­ren.

Men bå­de Re­nault og McLa­ren, der har bud­get­ter og man­power der er fi­re-fem gan­ge stør­re end Haas', gør nu mar­kan­te frem­skridt. Er mirak­ler­nes tid for­bi for Haas? Bli­ver 2018 den sæ­son, hvor tea­met slut­ter på den sid­ste­plads i kon­struk­tør-VM, de­res stør­rel­se og bud­get læg­ger op til?

Ke­vin Magnus­sen tror på, at hans team kan for­sva­re ot­ten­de­plad­sen. Og må­ske end­da ska­be et nyt mira­kel ved at avan­ce­re en plads el­ler to.

”Jeg vil væ­re til­freds, hvis vi for­bed­rer vo­res ot­ten­de­plads – en sy­ven­de­plads i kon­struk­tør-VM vil væ­re til­freds­stil­len­de,” si­ger han. ”Og jeg synes ik­ke, der er ure­a­li­stisk. Bed­re end sy­ven­de­plad­sen vil væ­re fan­ta­stisk.”

Det er en op­ti­mi­stisk ud­mel­ding. For det er ik­ke kun McLa­ren og Re­nault, der er i frem­gang. To af Haas' an­dre di­rek­te kon­kur­ren­ter, Toro Ros­so og Sau­ber, har i lø­bet af vin­te­r­en få­et di­rek­te fa­briks­op­bak­ning fra hen­holds­vis Al­fa Ro­meo og Hon­da.

”Jeg tror, Toro Ros­so og McLa­ren bli­ver vo­res hår­de­ste kon­kur­ren­ter i år,” si­ger Magnus­sen.

”Og må­ske også For­ce In­dia og Wil­li­ams. Jeg tror, vi er stær­ke­re end Sau­ber, men de vil væ­re tæt­te­re på os end sid­ste år.”

Men det er ik­ke kun et bed­re slut­re­sul­tat Haas og K-Mag jag­ter i 2018. Øget sta­bi­li­tet er også et af suc­ces-kri­te­ri­er­ne.

”Vi har me­get fo­kus på at bli­ve me­re sta­bi­le hen over sæ­so­nen. Det hand­ler om for­stå­el­sen af bi­len, og vi har gjort alt, hvad vi kun­ne, for at øge den. Det hand­ler om man­ge for­skel­li­ge til­tag – for ek­sem­pel har vi nu en mand, der ude­luk­ken­de fo­ku­se­rer på at få det bed­ste ud af dæk­ke­ne. Vi kig­ger også på ae­ro­dy­na­mik – at det, der sker i vind­t­un­nel­len også er det vi ser på ba­nen.”

2017 var Ke­vin Magnussens før­ste sæ­son for Haas, og han hav­de der­for ik­ke ind­fly­del­se på bi­lens de­sign. Med 2018-mo­del­len har han spil­let en langt me­re ak­tiv rol­le.

”Jeg har gjort me­get for at over­be­vi­se tea­met om, hvad jeg synes, der er den rigtige ret­ning. Og de hø­rer, hvad jeg si­ger – li­ge­som de hø­rer, hvad min team­kam­me­rat Ro­main Grosje­an si­ger. Jeg fø­ler ik­ke, at de lyt­ter me­re til ham, selv­om han har dob­belt så me­gen er­fa­ring.”

Grosje­an er Magnussens må­le­stok

Ro­main Grosje­an er man­den, Ke­vin Magnus­sen skal slå i 2018 – som den ene­ste an­den kø­rer i fel­tet med iden­tisk ma­te­ri­el, er det fransk­man­den, der er K-Mags fa­ste må­le­stok. Dan­ske­ren vir­ker ik­ke nervøs over den fo­re­stå­en­de du­el med sin er­far­ne team­kam­me­rat.

”Det er altid vig­tigt at slå sin team­kam­me­rat i For­mel 1,” si­ger Ke­vin Magnus­sen.

På om­gang­sti­der var Ke­vin Magnus­sen og Ro­main Grosje­an som re­gel ut­ro­ligt jævn­byr­di­ge i 2017. Men de om­trent iden­ti­ske om­gang­sti­der blev skru­et sam­men på vidt for­skel­lig vis, for Haas-kø­rer­ne har hver de­res kø­re­stil, og der­med hver de­res øn­sker til bi­lens se­tup

”Det be­ty­der i hvert fald, at vi får af­prø­vet biler på fle­re må­der, end hvis vi kør­te helt ens,” si­ger Magnus­sen.

”Men i vir­ke­lig­he­den er der må­ske ik­ke så stor for­skel. Det hand­ler om mar­gi­na­ler – men det er også mar­gi­na­ler, der af­gør F1. Ro­main og jeg er ba­re føl­som­me over­for for­skel­li­ge ting. Han har en lidt an­der­le­des må­de at dre­je ind i svin­ge­ne på: Han sty­rer me­get ag­gres­sivt ind, og er ret hen­syns­løs i for­hold til, hvad bi­len egent­lig gør på det tids­punkt. Det lam­mer bi­len en lil­le smu­le – den mi­ster i en vis grad gre­bet på for­hju­le­ne, hvor­ef­ter den så neut­ra­li­se­rer sig. Dér er jeg an­der­le­des: Hvis bi­len mi­ster greb på vej ind i svin­get, re­a­ge­rer jeg om­gå­en­de på det, og for­sø­ger at kom­pen­se­re. Det er ik­ke for­di, jeg ik­ke kan fin­de ud af at kø­re som ham – men jeg kan ba­re ik­ke gø­re det li­ge så godt. Det er hans na­tur­li­ge må­de at kø­re på, og selv­om jeg også kan gø­re det, fø­les det ba­re ik­ke rig­tigt. Omvendt kan han også kø­re på min må­de, men han har det ik­ke så godt med det. Jeg fø­ler, at jeg kan kø­re bi­len på man­ge for­skel­li­ge må­der, men jeg har selv­føl­ge­lig også en må­de, der fø­les per­fekt for mig. Og i mit ho­ved er det min

må­de at kø­re på, der har mest po­ten­ti­a­le. Det er jo en bag­hjul­struk­ken bil, og der­for er greb på bag­hju­le­ne ef­ter min me­ning det vig­tig­ste.”

Selv­om Haas-kø­rer­ne var uhy­re jævn­byr­di­ge i 2017, var det ty­de­ligt, at Grosje­an var bedst un­der kva­li­fi­ka­tio­nen, mens Magnus­sen tit hav­de over­ta­get i løbene.

”Ro­main er ba­re god til at sat­se alt i he­le ver­den på én om­gang." si­ger Magnus­sen om Grosje­ans legendariske kva­li­fi­ka­tions-spe­ed.

”Det er han rig­tig god til. OK, nog­le gan­ge har det kon­se­kven­ser, men når han ram­mer rig­tigt, er det alt­så en vild om­gang, han fy­rer af.”

Vil kø­re end­nu hår­de­re i 2018

Ke­vin Magnus­sen op­byg­ge­de i 2017 et ima­ge som en af de hår­de­ste kørere i For­mel 1, og etab­le­re­de stjer­ner som Fer­nan­do Alonso og Ni­co Hül­ken­berg kri­ti­se­re­de ham for den ag­gres­si­ve kø­re­stil.

”Det er ik­ke no­get jeg tæn­ker over. Jeg kø­rer ik­ke For­mel 1 for at få ven­ner. Men jeg skal selv­føl­ge­lig læ­re af mi­ne fejl, og hvis jeg får en straf – uan­set om jeg synes, den er be­ret­ti­get el­ler ej – har jeg la­vet en fejl. Så i år skal jeg prø­ve at kø­re sinds­sygt hårdt – uden at bli­ve straf­fet. Så jeg kom­mer ik­ke til at væ­re me­re ven­lig på ba­nen. Jeg kom­mer for­hå­bent­lig til at væ­re end­nu hår­de­re – ba­re uden at få straf.”

Og Ke­vin Magnus­sen er jo ik­ke den ene­ste i For­mel 1, der kø­rer hårdt.

”Alonso kø­rer hårdt. Jeg synes også Vet­tel kø­rer rig­tig hårdt,” si­ger han.

Det er to af de mest suc­ces­ri­ge kørere i fel­tet, Magnus­sen næv­ner. Man skal må­ske li­ge­frem væ­re hård for at kom­me til tops i For­mel 1? ”Selv­føl­ge­lig skal man det. Sen­na kør­te også hårdt.” Alonso, Vet­tel og Sen­na har alle vun­det VM fle­re gan­ge. VM-tit­len har også altid væ­ret Ke­vin Magnussens er­klæ­re­de mål. ”Og det er det sta­dig,” si­ger han. ”Det har det jo væ­ret, li­ge si­den jeg var barn. Men jeg hav­de fo­re­stil­let mig, det vil­le ske på en an­den må­de – jeg hav­de fo­re­stil­let mig, at det al­le­re­de var sket. Men det er sam­ti­dig en stor del af grun­den til at jeg over­ho­ve­det er med i For­mel 1. Jeg har nok bå­de som barn og ung væ­ret me­get naiv. Alt­så tro­et på, at det he­le nok skul­le gå. Og jeg har det egent­lig sta­dig på den må­de. Jeg tror sta­dig på, at kan bli­ve ver­dens­me­ster, men det kom­mer til at ta­ge længere tid, end jeg reg­ne­de med.”

Men VM-tit­ler el­ler ba­re grand­prix-sej­re kom­mer næp­pe så læn­ge Magnus­sen kø­rer for det lil­le Haas-team.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.