F1-kørere i top­form

Tho­mas Jør­gen­sen og Co får Ke­vin Magnus­sen i top­form.

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

I svin­ge­ne fø­les det som om, de­res ho­ved ve­jer 30 ki­lo. Un­der ned­brems­ning skal de træ­de på pe­da­len med op til 180 kg. Og når de kom­mer i mål, har de tabt sig tre-fi­re ki­lo. Jo – For­mel 1-kørere er blandt ver­dens mest vel­træ­ne­de at­le­ter.

I dag har alle For­mel 1-kørere en per­son­lig træ­ner, der ud­over at ta­ge sig af den fy­si­ske for­be­re­del­se of­te også sør­ger for kost­vej­led­ning, ind­hol­det i drik­ke­fla­sken i bi­len og men­tal træ­ning.

Tho­mas Jør­gen­sen har væ­ret træ­ner for Ke­vin Magnus­sen i fem år. Den ud­dan­ne­de fy­si­o­te­ra­pe­ut dri­ver i dag fir­ma­et ProTre­at­ment i

Dra­gør, hvor kun­de­li­sten min­der om en Blå Bog over dan­ske sport­s­stjer­ner. En lang ræk­ke lands­holds­spil­le­re i bå­de fod­bold og hånd­bold plus olym­pi­ske at­le­ter i man­ge di­sci­pli­ner ny­der godt af Tho­mas og hans me­d­ar­bej­de­res eks­per­ti­se.

”Jeg mød­te før­ste gang Ke­vin, da han var Yo­ung Dri­ver hos McLa­ren i 2012. Året ef­ter, da han vandt Re­nault Wor­ld­se­ri­en, var jeg med ham til alle løb, og det fun­ge­re­de vir­ke­lig godt. Men jeg kun­ne ik­ke spil­le sam­me rol­le, da han ryk­ke­de op i For­mel 1 i 2014, for der var dob­belt så man­ge løb som i wor­ld­se­ri­en – og de fo­re­gik over he­le ver­den. Jeg hav­de sim­pelt hen ik­ke tid til at ta­ge med ham ud til alle løbene,” for­tæl­ler Tho­mas.

”Når jeg ser til­ba­ge på, hvor­dan 2014 ud­vik­le­de sig, får jeg nær­mest dår­lig samvit­tig­hed. Og da Ke­vin sidst på året mi­ste­de McLa­ren-sæ­det, lo­ve­de jeg mig selv, at jeg vil­le støt­te ham he­le vej­en, hvis han fik en ny chan­ce i For­mel 1. Da han så skrev 2016-kon­trakt med Re­nault, måt­te jeg ba­re fin­de ti­den til at væ­re med ved alle 21 løb.”

Ef­ter to For­mel 1-sæ­so­ner med Magnus­sen hos Re­nault og Haas dros­ler Tho­mas Jør­gen­sen nu ned på si­ne rej­ser. Han har i sin ProTre­at­ment-stab fun­det en ny træ­ner til Ke­vin Magnus­sen, den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler Jakob Hov­gaard. Tho­mas Jør­gen­sen fort­sæt­ter som tov­hol­der for Ke­vin Magnussens træ­ning, men det bli­ver med ba­se i Dan­mark, mens Hov­gaard vil væ­re til ste­de ved løbene.

”Det har væ­ret me­get vig­tigt for mig at ha­ve Tho­mas med til løbene. Han er åben­lyst rig­tig god til sit job, og det det har selv­føl­ge­lig væ­ret en stor hjælp. Men end­nu vig­ti­ge­re: Vi er ble­vet tæt­te ven­ner, og jeg til­brin­ger me­get tid sam­men med ham og hans fa­mi­lie uden­for grand­prix-we­e­ken­der­ne,” si­ger Ke­vin Magnus­sen.

”På man­ge må­der er Ke­vin og jeg me­get ens,” si­ger Tho­mas Jør­gen­sen.

”Vi er nede på jorden, og Ke­vin er ik­ke spor arrogant ba­re for­di han kan kø­re en racerbil hur­ti­ge­re end næ­sten alle an­dre på planeten.”

Tho­mas Jør­gen­sens træ­nings­pro­gram med Ke­vin Magnus­sen om­fat­ter al­min­de­lig kredsløbs- og mu­skel-træ­ning, men fo­ku­se­rer i høj grad på de me­get spe­ci­fik­ke krav, der stil­les til en For­mel 1-kø­rers fy­sik.

”Den fy­si­ske træ­ning er uhy­re vig­tig, for hvis man har et fy­sisk over­skud, kan man bed­re kon­cen­tre­re sig om at få det op­ti­ma­le ud af sig selv og bi­len,” si­ger Ke­vin Magnus­sen.

Nak­kemus­k­ler­ne er et fo­ku­s­om­rå­de. I sving og un­der ned­brems­ning kan de bli­ve ud­sat for G-på­virk­nin­ger, der er så vold­som­me, at kø­re­ren fø­ler, hans ho­ved (in­klu­siv hjelm) ve­jer 25-30 ki­lo. Sving ef­ter sving, om­gang ef­ter om­gang i op til to ti­mer.

Ben­mus­k­ler­ne er et an­det om­rå­de, der må­ske ik­ke umid­del­bart for­bin­des med sto­re be­last­nin­ger i For­mel 1. Men un­der ned­brems­nin­ger fra top­fart skal kø­rer­ne tryk­ke på brem­sepe­da­len med op til 180 kg. Un­der et grand­prix, er det ik­ke unor­malt at en kø­rers sam­le­de tryk på brem­sen når op over 50 tons.

Læg der­til at, at ar­bej­det ud­fø­res i et klau­stro­fo­bi­sk, ek­stremt varmt og me­get stø­jen­de mil­jø, og det er ty­de­ligt, at For­mel 1-kørere skal væ­re i mindst li­ge så god form som an­dre to­pi­dræts­mænd.

MUSKELMASSE KO­STER PÅ OMGANGSTIDEN

En For­mel 1-kø­rer træ­ning skal væ­re må­l­ret­tet og me­get præ­cis. Det er nem­lig ik­ke kun et spørgs­mål om at op­byg­ge sto­re mus­k­ler: Muskelmasse ve­jer, og i en For­mel 1-ra­cer er hver ene­ste gram vig­tigt. En tom­mel­finger­re­gel si­ger, at et ki­lo ko­ster 0,03 se­kund/ om­gang. Ly­der det ik­ke af me­get? I en sport, hvor om­gang­sti­der­ne må­les på tu­sin­de­de­le af et se­kund, er

”PÅ MAN­GE MÅ­DER ER KE­VIN OG JEG ME­GET ENS, VI ER NEDE PÅ JORDEN, OG KE­VIN ER IK­KE SPOR ARROGANT BA­RE FOR­DI HAN KAN KØ­RE EN RACERBIL HUR­TI­GE­RE END NÆ­STEN ALLE AN­DRE PÅ PLANETEN.” THO­MAS JØR­GEN­SEN

det me­get. Tre ki­los over­vægt i for­hold til en kon­kur­rent be­ty­der over et løb på 70 om­gan­ge et tidstab på 6,3 se­kun­der. El­ler be­ty­de­ligt me­re end for­skel­len mel­lem nummer et og nummer fem i Mo­na­cos Grand Prix sid­ste år.

Der­for er træ­nin­gen he­le ti­den en af­vej­ning mel­lem vægt og ef­fekt – mel­lem hvor me­get ny muskelmasse vil ko­ste på om­kost­ning­sti­den.

I 2018 er For­mel 1-bi­ler­nes mini­mums­vægt 733 ki­lo – in­klu­siv kø­rer. Bat­te­ri­er­ne til hy­brid­mo­to­rer­ne og den nye halo-sik­ker­heds­bøj­le gør det svært at kom­me ned på mini­mums­væg­ten. Men tak­ket væ­ret ud­præ­get brug af kost­ba­re let­vægts­ma­te­ri­a­ler lyk­kes det fak­tisk man­ge teams at kom­me ned un­der de 733 ki­lo (in­klu­siv kø­rer). Det be­ty­der, at man kø­rer med bal­last, og den kan pla­ce­res op­ti­malt i bi­len i for­hold til de re­le­van­te ba­ner, og der­med gi­ve en for­del om­kring bi­lens ba­lan­ce. Der­for er kø­re­rens vægt altid vig­tig: Jo let­te­re han er, jo me­re bal­last kan man pla­ce­re op­ti­malt i bi­len.

GRUNDFORMEN OPBYGGES I LØ­BET AF VIN­TE­R­EN

”Mit træ­nings­pro­gram er mest in­ten­sivt i må­ne­der­ne op til sæ­son­star­ten,” for­tæl­ler Ke­vin Magnus­sen.

”Det er her, jeg skal op­byg­ge en grund­form til he­le sæ­so­nen, for når vi først be­gyn­der at kø­re løb, er det svært at træ­ne struk­tu­re­ret.”

Med 21 løb på ot­te må­ne­der er der rej­se­da­ge næ­sten hver uge, og træ­nin­gen hæm­mes også af, at der en­ten skal la­des op til et løb el­ler re­sti­tu­e­res.

Tho­mas Jør­gen­sens ar­bej­de med Ke­vin Magnus­sen, der i dag an­ses for at væ­re en af de kørere der er i al­ler­bedst form, har vakt op­sigt i For­mel 1-pad­do­ck­en. Tho­mas Jør­gen­sen og ProTre­at­ment er der­for også in­vol­ve­ret i fle­re an­dre kø­re­res træ­ning gen­nem det fin­ske fir­ma Hintsa Per­for­man­ce.

”I mi­ne øj­ne er det lidt un­der­ligt, at et F1-team har 3-400 men­ne­sker til at ud­vik­le og fin-tu­ne bi­len, mens der kun er en per­son til at ta­ge sig af kø­re­ren,” si­ger Tho­mas Jør­gen­sen.

”Det er i mi­ne øj­ne en mis­match, for kø­re­ren er en uhy­re vig­tig del af et F1-team. Men i mod­sæt­ning til bi­len, hvor man kan må­le hver ene­ste lil­le æn­dring, er det svært at sæt­te tal på det ar­bej­de, jeg la­ver med Ke­vin.”

Tho­mas Jør­gen­sen og ProTre­at­ment er også an­svar­lig for at Ke­vin Magnus­sen får den ret­te kost – bå­de når han træ­ner, la­der op til et løb el­ler skal re­sti­tu­e­re ef­ter en grand­prix-we­e­kend.

”Det tog sin tid at over­be­vi­se Ke­vin om, hvor vig­tig ko­sten er,” for­tæl­ler Tho­mas.

”Men nu ved han, hvor vig­tigt det er at spi­se og drik­ke rig­tigt. Jeg tror ik­ke han ny­der ret me­get af det, vi si­ger, han skal spi­se. Men han er så am­bi­tiøs, at han vil gø­re alt for at kom­me til at kø­re end­nu hur­ti­ge­re. Han el­sker sta­dig pizza og slik, og jeg har sagt til ham, at han ik­ke skal gå i pa­nik. Hvis det gør ham glad, kan han spi­se det en gang i mel­lem – der er jo in­gen der bli­ver hur­ti­ge­re af at væ­re i dår­ligt hu­mør.”

Tho­mas Jør­gen­sen har se se­ne­ste år væ­ret man­den bag Ke­vin Magnussens træ­ning.

Ke­vin Magnus­sen træ­ner dag­ligt for at væ­re i form til at tøj­le sin Haas-ra­cer.

Car­los Sainz Jr på en af de man­ge lø­be­tu­re han gen­nem­fø­rer i lø­bet af sæ­so­nen

For­mel 1-kø­rer­ne har de­res eget for­bold­hold, hvor Da­ni­el Ric­ci­ar­do er en en­tu­si­a­stisk an­gri­ber.

Fer­ra­ri-kø­rer Ed­die Ir­vi­ne træ­ner ud­hol­den­hed og ko­or­di­na­tion på snow­bo­ard.

Fer­nan­do Alonso hol­der sig blandt an­det i form med fod­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.