Red Bull Ra­cing

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

Ef­ter VM-tit­ler på sam­lebånd un­der det for­ri­ge mo­tor-reg­le­ment har der væ­ret langt mel­lem Red Bull-sej­re­ne med de nu­væ­ren­de V6 hy­brid-tur­bo­mo­to­rer. Der er in­gen grund til at tro tea­met byg­ger dår­li­ge­re biler, end da Se­ba­sti­an Vet­tel vandt VM 2010-2013, så den pri­mæ­re år­sag må væ­re mo­to­ren. Re­nault, der har le­ve­ret mo­to­rer til Red Bull i me­re end 10 år, er sim­pelt hen ik­ke så kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge, som de var i V8-æra­en.

Mang­len på grand­prix-sej­re fik det før så har­moni­ske part­ner­skab til at kna­ge. Fak­tisk så me­get, at par­ter­ne blev eni­ge om at skil­les i 2016. Red Bull for­ven­te­de, at bå­de Mer­ce­des og Fer­ra­ri vil­le stå klar som nye mo­tor­part­ne­re, men så­dan gik det ik­ke. Bå­de i Stutt­g­art og i Ma­ra­nel­lo var man snu nok til at ind­se, at man ik­ke be­hø­ve­de en skarp kon­kur­rent som Red Bull. Og den må­de Red Bull-bos­ser­ne svi­ne­de Re­nault-mo­to­ren til, var hel­ler ik­ke den op­ti­ma­le re­k­la­me for et nyt samarbejde. Red Bull måt­te her­ef­ter kry­be til­ba­ge til Re­nault, og for at alle par­ter kun­ne be­hol­de ba­re en smu­le an­stæn­dig­hed ef­ter den af­ly­ste skils­mis­se, blev man eni­ge om at Re­nault-mo­to­rer­ne hed­der TAG Heu­er, når de lig­ger i Red Bull-bi­ler­ne.

Nu kna­ger part­ner­ska­bet end­nu en gang. Red Bull byg­ge­de igen i 2017 en af fel­tets al­ler­bed­ste biler (og ud­vik­le­de den bed­re end alle an­dre i lø­bet af sæ­so­nen). Alligevel end­te man mile­vidt fra Mer­ce­des og Fer­ra­ri i VM-stil­lin­gen, og det pi­ner Red Bull-le­del­sen. At man mi­ste­de man­ge VM-po­int på grund af de til ti­der skrø­be­li­ge Re­nault-mo­to­rer gjor­de ik­ke fru­stra­tio­ner­ne min­dre, så end­nu en gang be­gynd­te man at brok­ke sig over de fran­ske V6´ere.

Re­nault, der nu for al­vor er på vej frem med de­res eget team, ta­ger den­ne gang kri­tik­ken med op­hø­jet ro. Man har al­le­re­de li­net McLa­ren op som ny stor­kun­de, og in­gen for­ven­ter, at Red Bull-Re­nault sam­ar­bej­det fort­sæt­ter på den lan­ge ba­ne.

Men Red Bull må ha­ve et el­ler an­det i bag­hån­den. El­lers hav­de Max Ver­stap­pen ik­ke lang­tids-bun­det sig til tea­met. Ju­ni­or-tea­met Toro Ros­sos nye Hon­daaf­ta­le er utvivl­s­omt en smart må­de at kik- ke ja­pa­ner­ne i kor­te­ne på med hen­blik på Red Bull-tea­met, men der må også væ­re en Plan B. Aston Mar­tin er sponsor for tea­met, og hvis det nye mo­tor­reg­le­ment, der ind­fø­res i 2021, bli­ver over­kom­me­ligt for en re­la­tivt lil­le fa­brik, kan det bli­ve løs­nin­gen.

I før­ste om­gang skal Red Bull ha­ve over­stå­et 2018, der bli­ver den må­ske sid­ste sæ­son med Re­nault. Med Max Ver­stap­pen og Da­ni­el Ric­ci­ar­do har man to af fel­tets bed­ste kørere, og bi­len er som sagt altid kon­kur­ren­ce­dyg­tig. Der­med er Re­nault-mo­to­ren igen den ukend­te fak­tor,

men hvis den er ba­re no­gen­lun­de kon­kur­ren­ce­dyg­tig og på­li­de­lig, kan Red Bull over­ra­ske. VM-tit­len er uden for ræk­ke­vid­de, men grand­prix-sej­re er re­a­li­sti­ske. Og på vej mod den en­de­li­ge skils­mis­se vil Red Bull el­ske at yd­my­ge sin man­ge­åri­ge part­ner ved at bli­ve bed­ste Re­nault-team i VM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.