Sa­ha­ra For­ce In­dia

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

For­ce In­dia er en af de se­ne­ste års suc­ces­hi­sto­ri­er i For­mel 1. Tea­met er et af de mind­ste i fel­tet, men alligevel blev de i bå­de 2016 og 17 nummer fi­re i kon­struk­tør-VM. El­ler sagt på en an­den må­de: Det lil­le For­ce In­dia-team er to år i træk ble­vet 'best-of-the-rest' ef­ter de tre ab­so­lut­te top­hold Mer­ce­des, Fer­ra­ri og Red Bull.

Fjer­de­plad­ser­ne er kul­mi­na­tio­nen på 10 års so­lid frem­gang. Den in­di­ske mul­ti­mil­li­ar­dær Vi­jay Mal­lya køb­te tea­met i 2007, og om­døb­te det til For­ce In­dia. I de­but­sæ­so­nen 2008 blev det til en tien­de­plads i VM med præ­cis nul po­int, men li­ge si­den har man for­bed­ret sig skridt for skridt.

Der er to pri­mæ­re for­kla­rin­ger på For­ce In­di­as suc­ces. Den vig­tig­ste er Mer­ce­des-mo­to­ren, der sta­dig er fel­tets bed­ste. Ef­ter at ha­ve kørt med Fer­ra­ri-mo­to­rer i 2008, skif­te­de For­ce In­dia al­le­re­de i 2009 til Mer­ce­des, og det man­ge­åri­ge samarbejde har væ­ret en suc­ces.

Den an­den for­kla­ring er kontinuitet. Mens man­ge af kon­kur­ren­ter­ne har skif­tet mo­to­rer fle­re gan­ge, har For­ce In­dia holdt fast i Mer­ce­des i nu 10 år. Og må­ske end- nu vig­ti­ge­re: Det er de sam­me folk, der år ef­ter år står i spid­sen for tea­met – bå­de i den ad­mi­ni­stra­ti­ve og den tek­ni­ske af­de­ling.

Men pro­ble­mer i ejer­kred­sen tru­er nu med at øde­læg­ge kon­ti­nu­i­te­ten. Det er sta­dig Mal­lya, der ejer ho­ved­par­ten af tea­met. Han solg­te for år til­ba­ge en be­ty­de­lig ak­tiepost til en an­den in­disk rig­mand, Su­bra­ta Roy fra Sa­ha­ra­kon­cer­nen. Roy blev ar­re­ste­ret i 2014 for at ha­ve snydt en ræk­ke in­ve­sto­rer, og har sid­det i fængsel si­den. Han har uden held for­søgt at sæl­ge sin an­del af For­ce In­dia, og nu er Mal­lya kom­met i lig­nen­de pro­ble­mer. Han har i åre­vis be­fun­det sig i Stor­bri­tan­ni­en, hvor po­li­ti­et har be­slag­lagt hans pas med hen­blik på at ud­le­ve­re ham til de in­di­ske myn­dig­he­der. Indtil nu har Mal­lya med held ap­pel­le­ret en ræk­ke ken­del­ser fra bri­ti­ske dom­sto­le, men alt ty­der på, at han før el­ler si­den bli­ver sendt til­ba­ge til In­di­en, hvor hans kre­di­to­rer kan få ind­fly­del­se på For­mel 1-tea­mets frem­tid. Ho­vedsponsor, Best Wa­ter Te­ch­no­lo­gy (BWT) kan iføl­ge ved­hol­den­de ryg­ter væ­re en po­ten­ti­el ny ejer af tea­met.

I alle til­fæl­de bli­ver det umu­ligt for For­ce In­dia at for­bed­re sin po­si­tion i fel­tet. Mer­ce­des, Fer­ra­ri og Red Bull er på grund af de­res langt stør­re res­sour­cer uden for ræk­ke­vid­de, og i 2018 vil For­ce In­dia bli­ve tru­et – og sand­syn­lig­vis over­ha­let – af Re­nault og McLa­ren.

Med Ser­gio Pérez og Este­ban Ocon rå­der For­ce In­dia over en slags­kraf­tig kø­rer-li­neup. De hav­de i 2017 en uhel­dig ten­dens til at kø­re ind i hin­an­den, og dét pro­blem skal team­le­del­sen ha­ve løst. Og man skal sand­syn­lig­vis også se sig om ef­ter mindst en ny kø­rer til 2019. Bå­de

Pérez og Ocon har stør­re am­bi­tio­ner end end­nu en sæ­son hos For­ce In­dia, hvor der i de kom­men­de år er lagt op til en ned­t­ur: I ver­dens dy­re­ste sport kan en øko­no­misk un­der­må­ler ik­ke bli­ve ved med at ud­for­dre langt ri­ge­re teams.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.