Wil­li­ams

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

Wil­li­ams var i en pe­ri­o­de i 1980´er­ne og 90´er­ne det mest vin­den­de team i For­mel 1, men i de sid­ste man­ge år har det ud­vik­let sig til et ele­va­tor-hold. Wil­li­ams kø­rer sim­pelt hen op og ned af re­sul­tat­lis­ter­ne – fra en ni­en­de­plads i kon­struk­tør-VM i 2013 til tred­je­plad­ser de to føl­gen­de år. Nu er ele­va­tor-hol­det igen be­gyndt at kø­re mod syd, og alt ty­der på, at nedturen ik­ke stop­per på de fem­te­plad­ser, man be­sat­te i 2016 og 17.

Fak­tisk var fem­te­plad­sen i 2017 i en vis grad hel­dig. At stør­re og ri­ge­re teams som McLa­ren og Re­nault har un­der­præ­ste­ret de se­ne­ste år, var i hvert fald væ­ret en med­vir­ken­de år­sag til, at Wil­li­ams har kun­net hol­de sig i top-fem. Og For­ce In­dia, der også kø­rer med Mer­ce­des-mo­to­rer, var mile­vidt for­an Wil­li­ams.

En stor del af forklaringen på Wil­li­ams´ be­gyn­den­de ned­t­ur skal fin­des i co­ck­pit­tet. I 2017 stil­le­de man op med Fe­lipe Mas­sa og Lan­ce Stroll, der var hen­holds­vis for gam­mel og for ung. Mas­sa hav­de op­rin­de­ligt trukket sig til­ba­ge ef­ter 2016-sæ­so­nen, men blev over­talt til et co­me­ba­ck, da Wil­li­ams´ 2017-første­kø­rer Valtteri Bottas plud­se­lig fik chan­cen hos Mer­ce­des. Mas­sa kør­te en for­nuf­tig sæ­son, men re­sul­ta­ter­ne hav­de utvivl­s­omt væ­ret bed­re, hvis Bottas hav­de kørt hans bil.

Lan­ce Stroll kom først og frem­mest ind i tea­met for­di hans far, den sten­ri­ge Lawren­ce Stroll, be­tal­te for det. Un­ge Stroll gjor­de det li­ge­som Mas­sa for­nuf­tigt, men det er ba­re ik­ke nok, hvis Wil­li­ams vil stop­pe den tru­en­de ned­t­ur.

Så skal man ha­ve en kø­rer, der kan dri­ve tea­met fremad, men desvær­re er øko­no­mi­en i tea­met åben­bart så an­strengt, at man også er nød til at ha­ve en be­ta­lings­kø­rer som af­lø­ser for Mas­sa, der nu de­fi­ni­tivt sen­des på pen­sion.

De øko­no­mi­ske pro­ble­mer be­tød, at der nær­mest blev holdt auk­tion over 2018-plad­sen ved si­den af Lan­ce Stroll. Ro­bert Ku­bi­ca, der nu er klar til et co­me­ba­ck ef­ter sin ral­lyu­lyk­ke for syv år si­den, var med mas­siv, polsk op­bak­ning læn­ge fa­vo­rit til sæ­det, men blev så ud­brem­set af Ser­gei Sirot­kin og en ræk­ke end­nu stør­re sponso­rer fra Rusland.

Det er for­nuf­ti­ge, For­mel 1-er­far­ne folk, der sty­rer Wil­li­ams-tea­met, og man har åben­bart vur­de­ret, at be­ta­lings­kø­re­re er vej­en frem. Te­o­ri­en er, at man for de man­ge mil­li­o­ner kø­rer­ne bi­dra­ger med, kan for­bed­re tea­mets 2018-mo­del så me­get, at den me­re end kom­pen­se­rer for de tien­de­de­le se­kun­der, Stroll og Sirot­kin ta­ber i for­hold top­kø­rer­ne.

Clai­re Wil­li­ams, dat­ter af tea­mets grund­læg­ger Sir Frank, er sta­dig of­fi­ci­elt team­chef. Men hun er ny­bagt mor, og der­for vil det ik­ke væ­re un­der­ligt, hvis Pad­dy Lowe i re­a­li­te­ten sty­rer Wil­li­ams gen­nem 2018. Lowe, der i en år­ræk­ke var tek­nisk chef hos Mer­ce­des, skif­te­de sid­ste år til Wil­li­ams, hvor han nu også er me­de­jer.

Lowe er en dyg­tig le­der, men et For­mel 1-team som Wil­li­ams er som en su­pertan­ker – det ta­ger tid at æn­dre kur­sen. Med Lowe ved ro­ret vil der ske æn­drin­ger hos Wil­li­ams, men så læn­ge man er af­hæn­gig af an­denklas­ses be­ta­lings­kø­re­re, er der ik­ke ud­sigt at for­ti­dens tri­um­fer vil bli­ve gen­ta­get fo­re­lø­big.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.