Re­nault

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

2017 un­der­stre­ge­de, at Re­nault gjor­de det rigtige, da man of­re­de 2016-sæ­so­nen. Man var ik­ke man­ge uger in­de i 2016-sæ­so­nen, før man be­slut­te­de at bru­ge om­trent alle ud­vik­lings­re­sur­ser på 2017. Det var den rigtige beslutning, men på kort sigt of­re­de man ik­ke kun 2016 – men sat­te også Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer i en umu­lig si­tu­a­tion. K-Mag fandt et nyt hjem hos Haas, men Pal­mers F1-kar­ri­e­re kom al­drig rig­tig i gang, og han blev drop­pet midt i 2017.

Her vi­ste Magnussens af­lø­ser Ni­co Hül­ken­berg, at Re­nault er på ret­te vej. 2017-mo­del­len var gan­ske kon­kur­ren­ce­dyg­tig, og i lø­bet af sæ­so­nen var Re­nault­fol­ke­ne go­de til at ud­vik­le bi­len. Selv­om Pal­mer kun bi­drog me­get be­ske­dent i po­in­tregn­ska­bet (og blev af­løst af Car­los Sainz Jr ef­ter Ja­pans Grand Prix), blev Re­nault årets høj­desprin­ger i kon­struk­tør-VM: Fra ni­en­de­plad­sen i 2016 med ot­te po­int blev det fran­ske team i 2017 nummer seks med 57 po­int.

Og det stop­per ik­ke dér: Re­nault har am­bi­tio­ner om at kom­me helt til tops, og res­sour­cer­ne er ef­ter­hån­den på ni­veau med top­hol­de­nes. Der vil sta­dig gå mindst et par år, før man kan kæm­pe med om VM, men alle de byg­ge­sten, der skal ska­be fun­da­men­tet for en ti­te­lof­fen­siv, er ved at væ­re på plads.

Ho­ved­kvar­te­ret i En­sto­ne uden­for Ox­ford blev udsu­l­tet i de år, Lo­tus/ Ge­nii-grup­pen eje­de tea­met, men er nu igen ved at væ­re på ni­veau med Fer­ra­ris i Ma­ra­nel­lo og Mer­ce­des´ i Bra­ck­ley.

Mens chas­sis-af­de­lin­gen skuf­fe­de/kon­cen­tre­re­de sig om den kom­men­de sæ­son, im­po­ne­re­de mo­tor-af­de­lin­gen i Viry-Cha­til­lon ved Pa­ris i 2016 med fle­re go­de up­da­tes.

I 2017 fort­sat­te men ud­vik­lin­gen, og med det for­spring Mer­ce­des har op­byg­get med hy­brid-tek­no­lo­gi­en, er det klart, der skal ta­ges chan­cer, hvis man vil ind­hen­te dem. Dét gjor­de Re­nault-tek­ni­ker­ne, og på kort sigt blev re­sul­ta­tet en skrø­be­lig mo­tor. På lidt længere sigt er der in­gen tvivl om, at Re­nault-tek­ni­ker­ne har vilj­en og ev­ner­ne til at ud­for­dre Mer­ce­des.

På le­del­ses­gan­gen er det nu Cy­ril Abi­te­boul, der be­stem­mer. Ef­ter det mis­lyk­ke­de par­løb med Fre­de­ric Vas­seur, der blev drop­pet i star­ten af 2017, blev Abi­te­boul ene­her­sker i Re­nault-tea­met. Frem­ti- den vil vi­se, om han er den rigtige mand til at fø­re tea­met helt til tops. Indtil nu har han med unød­ven­di­ge kon­tro­ver­ser med for ek­sem­pel Ke­vin Magnus­sen, Jo­ly­on Pal­mer og Red Bull/Toro Ros­so ik­ke just vist den diplo­ma­ti­ske snil­de, der også hø­rer med til job­bet som team­chef.

Mens Mer­ce­des med For­ce In­dia og Wil­li­ams og Fer­ra­ri med Haas og Sau­ber har lagt mar­kant af­stand til si­ne kun­de­teams, slut­te­de Re­nault i 2017 gan­ske langt ef­ter Red Bull, og først i al­ler­sid­ste løb kom man for­bi sin an­den kun­de, Toro Ros­so.

I 2018 skif­ter Toro Ros­so til Hon­da, og McLa­ren bli­ver ny Re­nault-kun­de. Dén kamp kan bli­ve en af de mest spæn­den­de i For­mel 1-VM 2018: Re­nault mod si­ne kun­de-teams Red Bull og McLa­ren. På den lidt længere ba­ne kan Abi­te­boul og fa­briks­hol­det nem­lig ik­ke tå­le at ta­be til kun­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.