McLa­ren

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

McLa­ren er sta­dig det næst­mest suc­ces­ful­de team i For­mel 1-hi­sto­ri­en. Med 182 grand­prix-sej­re og ot­te VM-tit­ler for kon­struk­tø­rer er det kun Fer­ra­ri, der har gjort det bed­re. Men McLa­ren har ik­ke vun­det løb si­den 2012, og Ke­vin Magnus­sen er sta­dig den ene­ste McLa­ren-kø­rer, der har væ­ret på sej­rs­skam­len de se­ne­ste fem år.

Si­den 2015 har Hon­da-mo­to­ren væ­ret McLa­rens helt sto­re han­di­cap. Ja­pa­ner­ne gik i gang med den nye ge­ne­ra­tion af hy­brid tur­bo-mo­to­rer et år se­ne­re end kon­kur­ren­ter­ne, men det for­spring bur­de Hon­da for længst ha­ve ind­hen­tet. Pro­ble­met er, at Hon­da åben­lyst un­der­vur­de­re­de op­ga­ven, og da man i 2016 en­de­lig så ud til at gø­re frem­skridt med den avan­ce­re­de mo­tor, blev man bom­bet til­ba­ge: Den 2017-mo­tor, der iføl­ge ja­pa­ner­ne skul­le kæm­pe med om grand­prix-sej­re, vi­ste sig at væ­re end­nu dår­li­ge­re end for­gæn­ger­ne, og McLa­ren slut­te­de kon­struk­tør-VM 2017 på en yd­my­gen­de ni­en­de- og næst­sid­ste­plads.

På den bag­grund blev det hur­tigt klart, at McLa­ren-Hon­da sam­ar­bej­det var døds­dømt, og i 2018 kø­rer McLa­ren med Re­nault-mo­to­rer.

Men Re­nault-af­ta­len er også en yd­my­gen­de løs­ning for McLa­ren. Man for­lod i 2014 Mer­ce­des, for­di man ik­ke kun­ne af­fin­de sig med en po­si­tion som kun­de hos en mo­tor­le­ve­ran­dør. Fi­re år se­ne­re er man igen re­du­ce­ret til kun­de. Ene­ste for­skel i for­hold til 2014 er, at man den­gang var kun­de hos fel­tets bed­ste mo­tor­le­ve­ran­dør – nu får man si­ne mo­to­rer fra den tred­je­bed­ste mo­tor­le­ve­ran­dør.

Alligevel er der in­gen tvivl om at Re­nault-mo­to­rer­ne vil hjæl­pe McLa­ren opad på re­sul­tat­lis­ter­ne i 2018. Når Red Bull kan vin­de løb med den fran­ske mo­tor, bør McLa­ren mindst kom­me på sej­rs­skam­len. Men nu hæn­ger der plud­se­lig et spørgs­måls­tegn over chas­sis­af­de­lin­gen.

Her har man i tre år kun­net gem­me sig bag den sva­ge Hon­da-mo­tor. Med Re­nault-mo­to­rer, der også bru­ges af Red Bull og Re­naults eget team, er der ik­ke længere no­gen und­skyld­nin­ger. Nu bli­ver det helt ty­de­ligt, hvor god McLa­ren-chas- si­set er. Og i den for­bin­del­se er det in­ter­es­sant, at tea­met ik­ke im­po­ne­re­de i 2014, da man som nævnt kør­te med den over­leg­ne Mer­ce­des-mo­tor.

Op til sid­ste sæ­son blev Ron Den­nis drop­pet som team­chef, og Zak Brown over­tog job­bet. Der er in­gen tvivl om at Den­nis skul­le ud­skif­tes, men spørgs­må­let er, om Brown er den rigtige af­lø­ser. Han er i hvert fald me­get loo­se i sin le­del­ses­stil over­for McLa­rens stør­ste ak­tiv i dis­se år, første­kø­rer Fer­nan­do Alonso. Sid­ste år fik Alonso lov til at skip­pe Mo­na­cos Grand Prix (tea­mets bed­ste chan­ce for at godt

2017-re­sul­tat!) for at for­føl­ge eg­ne am­bi­tio­ner i In­dy 500. I år får Alonso fri for at kø­re sport­s­vog­ne, og det er vist kun Brown (og mu­lig­vis Alonso), der me­ner, at det ik­ke vil ta­ge fo­kus fra den hidtil hår­de­ste sæ­son i For­mel 1-hi­sto­ri­en.

Og en af­gø­ren­de sæ­son, hvis McLa­ren skal stop­pe den ac­ce­le­re­ren­de ned­t­ur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.