Sau­ber

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

For schweizi­ske Sau­ber har de se­ne­ste år hand­let om over­le­vel­se. Man var tæt på kon­kurs i 2016, men i sid­ste øje­blik er­hver­ve­de sven­ske in­ve­sto­rer ak­tie­ma­jo­ri­te­ten, og sik­re­de tea­mets frem­tid. I for­å­ret 2017 mente de nye eje­re, at team­chef Mo­nisha Kal­ten­born, der af tea­mets grund­læg­ger Pe­ter Sau­ber også hav­de få­et en be­ty­de­lig ak­tiepost, ik­ke længere var den ret­te til at le­de tea­met. Fre­de­ric Vas­seur, der i 2016 hav­de væ­ret Ke­vin Magnussens chef hos Re­nault, blev her­ef­ter ud­nævnt til Sau­ber-boss, og han gik straks i gang med et stør­re genop­byg­nings­ar­bej­de.

I et for­søg på at sikre tea­mets over­le­vel­se hav­de Kal­ten­born ka­stet sig i ar­me­ne på Hon­da. Her kun­ne man fra 2018 få gra­tis mo­to­rer, men de ja­pan­ske V6´ere har som be­kendt ik­ke just im­po­ne­ret de se­ne­ste år. En af de før­ste ting Vas­seur fo­ku­se­re­de på var der­for Hon­da-af­ta­len, som det lyk­ke­des ham at kom­me ud af få må­ne­der ef­ter Kal­ten­born hav­de ind­gå­et den. Vas­seur mente, at Hon­da-mo­to­ren ik­ke vil­le kun­ne hjæl­pe tea­met fremad, men det spil­le­de også en rol­le, at den snu fransk­mand hav­de ind­set, at Hon­das samarbejde med McLa­ren sang på sid­ste vers.

En vig­tig del af Sau­bers Hon­da-af­ta­le hand­le­de om, at McLa­ren skul­le le­ve­re gear­kas­ser til tea­met, men hvis det en­gel­ske team ik­ke længere ar­bej­de­de sam­men med ja­pa­ner­ne, var der na­tur­lig­vis hel­ler in­gen Hon­da-ba­se­re­de gear­kas­ser til Sau­ber. Der­for ind­gik Vas­seur en ny af­ta­le med Fer­ra­ri, der har le­ve­ret mo­tor OG gear­kas­se til Sau­ber i man­ge år.

For Fer­ra­ri, der uden Sau­ber kun vil­le ha­ve Haas til­ba­ge som mo­tor-kun­de, var den nye af­ta­le med det schweizi­ske team po­si­tiv på fle­re pla­ner. For det før­ste sik­re­de den Ma­ra­nel­lo stør­re po­li­tisk magt: I en tid, hvor Fer­ra­ri end­nu en gang er i clinch med spor­tens kom­merci­el­le magt­ha­ve­re, styr­ker det de­res po­si­tion, at Sau­ber er af­hæn­gig af dem.

Og sam­ti­dig fik Fer­ra­ri plads til de­res ju­ni­o­r­kø­re­re. Fer­ra­ri har de se­ne­ste år op­lært og fi­nan­si­e­ret Char­les Lec­lerc (Mo­na­co) og An­to­nio Giovi­na­zzi (Ita­li­en), og beg­ge er nu For­mel 1-klar. Man fik hur­tigt pres­set Lec­lerc ind i Sau­ber-tea­met, og da Fer­ra­ris an­den kun­de­team Haas næg­te­de at drop­pe Grosje­an el­ler Magnus­sen til for­del for Giovi­na­zzi, fik ita­li­e­ne­ren re­ser­ve­kø­rer-plad­sen hos Sau­ber. Her in­si­ste­re­de de sven­ske eje­re på at Marcus Eri­cs­son skul­le fort­sæt­te, og han kom­mer i sin fem­te For­mel 1-sæ­son nu op mod sin hidtil hår­de­ste team­kam­me­rat i Lec­lerc.

Da først Fer­ra­ri hav­de få­et fo­den in­den­for hos Sau­ber, kun­ne man også op­fyl­de drøm­me­ne om et For­mel 1co­me­ba­ck for et af FIAT-kon­cer­nens an­dre mær­ker. I før­ste om­gang er Al­fa

Ro­meo kun sponsor for Sau­ber, og tea­mets mo­to­rer hed­der sta­dig Fer­ra­ri. På længere sig kan den nu­væ­ren­de sponsoraf­ta­le ud­vik­le sig til me­de­jer­skab el­ler li­ge­frem over­ta­gel­se, og det ven­tes, at Sau­bers Fer­ra­ri-mo­to­rer før el­ler si­den skif­ter navn til Al­fa Ro­meo – på sam­me må­de som Red Bull´s Re­nault-mo­to­rer of­fi­ci­elt hed­der TAG-Heu­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.