De 21 løb

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

Au­stra­li­en kom ind i For­mel 1-ka­len­de­ren i 1985 med et ga­de­løb i Adelai­de. Her kør­te man i 10 år indtil Au­stra­li­ens sel­vud­nævn­te sports-ho­ved­stad Mel­bour­ne over­tog grand­prixet, der blev hen­lagt til en ba­ne, der hvert år opbygges i Al­bert Park få ki­lo­me­ter fra Down­town.

De før­ste år var der lo­ka­le pro­te­ster mod lø­bet, men de for­svandt ef­ter­hån­den som det blev klart, at For­mel 1-lø­bet var en ge­vinst for Al­bert Park. Fra et lidt neds­lidt om­rå­de for­vand­le­de parken sig tak­ket væ­re ind­kom­ster­ne fra grand­prixet til en af by­ens mest po­pu­læ­re re­kre­a­ti­ve om­rå­der. Det au­stral­ske grand­prix støt­tes øko­no­misk af by­sty­ret med sto­re mil­li­onbe­løb, og skif­ten­de del­stats­re­ge­rin­ger i Vi­cto­ria har også spyt­tet i grand­prix-kas­sen. Man er sim­pelt hen over­be­vist om, at For­mel 1-lø­bet over­ord­net set er en god for­ret­ning for bå­de Mel­bour­ne og Vi­cto­ria, og de gan­ge Syd­ney el­ler an­dre by­er har for­søgt at over­ta­ge Au­stra­li­ens Grand Prix, har man ef­fek­tivt for­sva­ret lø­bet.

Mi­cha­el Schu­ma­cher er den mest vin­den­de kø­rer af Au­stra­li­ens Grand Prix. Ty­ske­ren sik­re­de sig sin før­ste af i alt syv VM-tit­ler ef­ter et sam­men­stød med Da­mon Hill i Adelai­de i 1994. Se­ne­re vandt han i

alt fi­re gan­ge i Al­bert Park for Fer­ra­ri (2000-02 og 04). Jen­son But­ton vandt Au­stra­li­ens Grand Prix tre gan­ge – én gang for Brawn-Mer­ce­des (2009) og to gan­ge for McLa­ren-Mer­ce­des (2010 og 12).

Ke­vin Magnus­sen er den mest suc­ces­ri­ge dan­ske kø­rer i Au­stra­li­ens Grand Prix: Han score­de en sen­sa­tio­nel an­den­plads i sit al­ler­før­ste For­mel 1-løb i Al­bert Park i 2014.

For­di Al­bert Park kun bru­ges til ra­ce et gang om året, er as­fal­ten of­te stø­vet og glat, når træ­nin­gen starter. Man da Au­stra­li­ens Grand Prix har et af de mest im­po­ne­ren­de sup­port-pro­gram­mer i F1-ka­len­de­ren (sup­port-klas­ser­ne starter al­le­re­de tors­dag!), bli­ver ba­nen hur­tigt kørt ren, og F1-bi­ler­ne run­der Al­bert Park på un­der halvan­det minut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.