Nostal­gi

VM-fi­na­ler, ul­tra-tæt­te op­løb. Og en dan­sker på po­di­et.

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

1 TYSKLANDS GRAND PRIX 1957

Da­to: 4. au­gust 1957 Ba­ne: Nür­bur­gring Vin­der: Ju­an Ma­nu­el Fan­gio (Ma­se­ra­ti)

46-åri­ge Ju­an Ma­nu­el Fan­gio hav­de et pro­blem før Tysklands Grand Prix 1957: Hans dæk kun­ne ik­ke hol­de til he­le di­stan­cen på over 500 km. Han starter der­for med halv­fyld­te tan­ke, og sat­ser på, at han i sin let­te bil kan op­byg­ge et for­spring, der er stort nok til, at han kan skifte dæk midt­vejs. Men Ma­se­ra­ti-me­ka­ni­ker­ne er håb­løst lang­som­me, og da Fan­gio kom­mer i pit, ta­ger det me­re end 50 se­kun­der at få skif­tet de fi­re hjul. Til­ba­ge på ba­nen er Fan­gio 45 se­kun­der ef­ter Fer­ra­ri-kø­rer­ne Mi­ke Hawt­horn og Pe­ter Coll­ins. Nu starter Fan­gio en fan­ta­stisk se­rie om­gan­ge. På næst­sid­ste om­gang er han cir­ka ot­te se­kun­der hur­ti­ge­re end sin egen po­le po­si­tion-tid, han over­ha­ler Fer­ra­ri-kø­rer­ne og vin­der lø­bet.

2 MEXICOS GRAND PRIX 1964

Da­to: 25. ok­to­ber 1964 Ba­ne: Autódro­mo Me­xi­co Ci­ty Vin­der: Dan Gur­ney (Brabham)

In­den VM-fi­na­len 1964 i Me­xi­co Ci­ty kun­ne Gra­ham Hill (BRM – 39 po­int), Jo­hn Sur­te­es (Fer­ra­ri - 34) og Jim Clark (Lo­tus - 30) alle vin­de tit­len. Hill lig­ger til at vin­de VM, men midt i lø­bet bli­ver han på­kørt af Sur­te­es´ Fer­ra­ri-team­kam­me­rat Loren­zo Ban­di­ni. Ved sam­men­stø­det bli­ver Hills ud­stød­ning så be­ska­di­get, at mo­to­ren mi­ster ef­fekt, og han fal­der til­ba­ge på 11.-plad­sen. Clark, der fø­rer lø­bet, er nu på vej mod mester­ska­bet, men på næst­sid­ste om­gang bræn­der hans mo­tor sam­men. Dan Gur­ney over­ta­ger fø­rin­gen for­an Ban­di­ni og Sur­te­es, og så er VM-tit­len plud­se­lig til­ba­ge i Hill´s hæn­der. Fer­ra­ri-me­ka­ni­ker­ne sprin­ger over pit-mu­ren og sig­na­ler fe­brilsk til Ban­di­ni, at han skal la­de Sur­te­es kom­me for­bi. Han for­står be­ske­den, og med an­den­plad­sen sik­rer Sur­te­es sig ver­dens­mester­ska­bet. I den mest ner­vepi­r­ren­de VM-fi­na­len no­gen­sin­de skif­ter tit­len hæn­der tre gan­ge på de to sid­ste om­gan­ge!

3 ITALIENS GRAND PRIX 1971

Da­to: 5. sep­tem­ber 1971 Ba­ne: Mon­za Vin­der: Pe­ter Get­hin (BRM)

Italiens Grand Prix 1971 blev af­vik­let over 55 om­gan­ge – og fø­rin­gen skif­te­de 25 gan­ge! Det slut­ter med det tæt­te­ste op­løb i For­mel 1-hi­sto­ri­en: Pe­ter Get­hin (BRM) sco­rer sin før­ste og ene­ste grand­prix-sejr 0,01 se­kund for­an Ron­nie Pe­ter­son (March) og 0,09 se­kund for­an Fran­cois Ce­vert (Tyr­rell) på tred­je­plad­sen. De fem før­ste biler i mål er in­den­for 0,61 se­kund!

Da­to: 1. juli 1979 Ba­ne: Di­jon-Prenois Vin­der: Je­an-Pi­er­re Ja­bou­il­le (Re­nault)

4 FRANKRIGS GRAND PRIX 1979

De fær­re­ste husker, at Je­an-Pi­er­re Ja­bou­il­le score­de sin egen og Re­naults før­ste grand­prix-sejr i Frank­rig 1979. Men man­ge husker kam­pen om an­den­plad­sen mel­lem Ja­bou­il­les team­kam­me­rat Re­ne Ar­noux og Gil­les Vil­le­ne­u­ve (Fer­ra­ri). De ram­mer hin­an­den fle­re gan­ge på de sid­ste om­gan­ge, pas­se­rer hin­an­den ustand­s­e­lig, og er beg­ge uden­for for ba­nen, in­den Vil­le­ne­u­ve kom­mer i mål for­an Ar­noux.

1 TYSKLANDS GRAND PRIX 1957

2 MEXICOS GRAND PRIX 1964

3 ITALIENS GRAND PRIX 1971

4 FRANKRIGS GRAND PRIX 1979

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.