Spil­tips

Formel 1 Magasinet - - INDHOLD -

Sne og kul­de har gjort test­kørs­ler­ne van­ske­li­ge at bru­ge som pej­le­mær­ker for styr­ke­hol­det mel­lem de en­kel­te kørere og teams op til den nye For­mel 1-sæ­son. Book­ma­ker­nes spil­ud­valg før sæ­son­star­ten la­der da også li­ge nu me­get til­ba­ge at øn­ske. Fak­tisk be­står det i øje­blik­ket kun af vin­der­spil på de en­kel­te kørere samt kon­struk­tø­rer for­u­den ud­valg­te spe­ci­al­spil fra Dan­ske Spil med Ke­vin Magnus­sen som om­drej­nings­punkt.

Vi ta­ger der­for pul­sen på de bed­ste od­ds in­den for de en­kel­te ka­te­go­ri­er her­un­der som op­takt til lø­bet den 25. marts på Al­bert Park i Mel­bour­ne, Au­stra­li­en, som mar­ke­rer be­gyn­del­sen på en sæ­son, hvor det ter­ne­de flag luf­tes for sid­ste gang i år på Yas Ma­ri­na Circu­it i Abu Dha­bi i de Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter præ­cis ot­te må­ne­der se­ne­re.

For­sva­ren­de me­ster er klar fa­vo­rit

Lewis Ha­milt­on vin­der For­mel 1 for fjer­de gang i lø­bet af de sid­ste fem år. Og skul­le det alligevel ik­ke ske, står 30-åri­ge Se­ba­sti­an Vet­tel og den ti år yn­gre Max Ver­stap­pen klar i kulis­sen. Der er ik­ke den sto­re ue­nig­hed blandt book­ma­ker­ne om, hvor­dan de fa­vo­ri­trol­ler­ne skal for­de­les før sæ­so­nens før­ste løb i Au­stra­li­en.

33-åri­ge Ha­milt­on gi­ver i gen­nem­snit pen­ge­ne 1,96 gan­ge igen, mens Vet­tel lig­ger i 4,37 og Ver­stap­pen er i 5,82. Til sam­men­lig­ning gi­ver spil på Ke­vin Magnus­sen pen­ge­ne om­kring 850 gan­ge igen – med 100 som det dår­lig­ste og 1.501 som det bed­ste od­ds på en sen­sa­tio­nel sejr til den 25-åri­ge dan­sker.

Kun tre kon­struk­tø­rer har en chan­ce

Book­ma­ker­ne er ik­ke i tvivl, når det hand­ler om kon­struk­tø­rer­nes ver­dens­mester­skab 2018: Mer­ce­des er kla­re fa­vo­rit­ter med Fer­ra­ri og Red Bull som li­ge så op­lag­te se­kun­dan­ter. De re­ste­ren­de syv teams står uden en re­el chan­ce for at vin­de, hvis man spør­ger od­ds­ma­ger­ne.

Mer­ce­des har vun­det kon­struk­tø­rer­nes ver­dens­mester­skab de sid­ste fi­re år, og ty­sker­ne har go­de chan­cer for at bli­ve de før­ste til at ta­ge fem på stri­be si­den Fer­ra­ri i pe­ri­o­den fra 1999 til 2003. Book­ma­ker­ne gi­ver i gen­nem­snit od­ds 1,52 på Mer­ce­des, mens Red Bull i lø­bet af de se­ne­ste uger har over­ha­let Fer­ra­ri som an­den fa­vo­rit med et gen­nem­snit­ligt vin­dero­d­ds på 4,37 mod 4,57 på ita­li­e­ner­ne.

Spe­ci­al­spil kan pif­te sæ­so­nen op

Selv om book­ma­ker­ne end­nu ik­ke helt er kom­met ud af startblok­ke­ne med od­ds på For­mel 1-sæ­so­nen, er det dog mu­ligt at fin­de et par ud­sagn­spil hos Dan­ske Spil.

Her får spil­le­re ind­sat­sen 100 gan­ge re­tur, hvis Ke­vin Magnus­sen slut­ter i top 3, mens et spil på, dan­ske­ren ik­ke slut­ter i top 10, for­ren­tes med 1,20.

Me­re spæn­den­de er det at spil­le på den di­rek­te du­el mel­lem Ke­vin Magnus­sen og Ro­main Grosje­an om, hvem der får flest po­int i lø­bet af sæ­so­nen. 9 af de 12 ads­purg­te eks­per­ter her i bla­det pe­ger på dan­ske­ren, og det gi­ver pen­ge­ne 2,00 gan­ge igen, mens et spil på fransk-schweize­ren be­løn­nes med od­ds 1,75.

Og hvor man­ge po­int får Ke­vin Magnus­sen så i 2018 ef­ter 19 i sid­ste sæ­son og 7 det fo­re­gå­en­de år? Dan­ske Spil gi­ver od­ds 2,00, hvis Magnus­sen får over 29,5 po­int, mens et spil på 29 el­ler fær­re po­int gi­ver pen­ge­ne 1,70 gan­ge igen.

Det sid­ste spe­ci­al­spil vi her vil frem­hæ­ve hand­ler om un­ge Max Ver­stap­pen, der spås en stor frem­tid in­den for mo­tor­spor­ten. Den 20-åri­ge kø­rer gi­ver som nævnt pen­ge­ne 7,40 gan­ge igen som vin­der i år. Men øn­sker man lidt me­re lø­be­tid på spil­let, til­by­der Bet­fair Sports­book fak­tisk spil på, at Ver­stap­pen vin­der F1 en­ten i 2018, 2019 el­ler 2020 til od­ds 1,83, mens et spil, det ik­ke sker, be­løn­nes med od­ds 1,80.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.