FØR­STE F1-BA­NE I MEL­LE­MØ­STEN

Formel 1 Magasinet - - BAHRAINS GRAND PRIX -

Ba­hrain fik i 2004 æren af at af­hol­de det før­ste For­mel 1-grand­prix i Mel­le­mø­sten. Man byg­ge­de på re­kord­tid en ny, mo­der­ne ba­ne uden for ho­ved­sta­den Ma­na­ma, og dan­ske Pe­ter Han­sen spil­le­de en cen­tral rol­le i det før­ste grand­prix. Han­sen, der tid­li­ge­re var for­mand for det au­stral­ske mo­tor­sport­s­for­bund CAMS, var også in­vol­ve­ret i Ma­lay­si­as Grand Prix.

Den 5,4 km lan­ge ba­ne blev i 2009 ud­vi­det med en ny sløj­fe på cir­ka en ki­lo­me­ter, og den for­læn­ge­de ba­ne blev brugt, da For­mel 1-VM fejre­de 60 års ju­bilæum ved Ba­hrains Grand Prix 2010. Alle le­ven­de ver­dens­me­stre var in­vi­te­ret til lø­bet, hvor der også var en stor ud­stil­ling af man­ge af de biler F1-boss Ber­nie Ec­c­le­sto­ne har sam­let igen­nem åre­ne.

Året ef­ter be­tød om­fat­ten­de de­mon­stra­tio­ner mod re­ge­rin­gen, at Ba­hrains Grand Prix måt­te af­ly­ses. Man var klar igen i 2012, da man vend­te til­ba­ge til den op­rin­de­li­ge ba­ne, og den for­læn­ge­de ver­sion fra 2010-lø­bet er ik­ke ble­vet brugt si­den.

Ba­hrain hav­de i sin grand­prix-kon­trakt få­et ind­ført en be­stem­mel­se om, at lø­bet ved Ma­na­ma skul­le væ­re det ene­ste i Mel­le­mø­sten. Da Abu Dha­bi fik For­mel 1-am­bi­tio­ner måt­te man der­for spør­ge pænt om lov hos re­ge­rin­gen i Ba­hrain, der al­ler­nå­digst gav til­la­del­se

– for­ud­sat at det nye grand­prix på Yas Ma­ri­na-ba­nen blev pla­ce­ret i den mod­sat­te en­de af VM-ka­len­de­ren.

I 2014 æn­dre­de man Ba­hrains Grand Prix til et af­ten­løb, der starter om­kring sol­ned­gang. Det be­ty­der, at as­falt-tem­pe­ra­tu­ren fal­der mar­kant un­der lø­bet, og det gør det svært for kørere og in­ge­ni­ø­rer at fin­de det op­ti­ma­le set-up for bil og dæk.

Fer­nan­do Alonso er den mest suc­ces­ri­ge kø­rer i Ba­hrain grand­prixets 14åri­ge hi­sto­rie. Spa­ni­e­ren vandt lø­bet i 2005-06 for Re­nault og i 2010 for Fer­ra­ri.

Ke­vin Magnus­sen er den ene­ste dan­sker, der har del­ta­get i Ba­hrains Grand Prix. Han blev nummer 11 for Re­nault i 2016, men ud­gik i bå­de 2014 og 17.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.