LOCKER

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Kom I Gang -

Locker i ho­ved­me­nu­en er ste­det, hvor du sty­rer alt bling-bling, du har sam­let. Når du klik­ker på Locker, kan du se din ava­tar, syv plad­ser til kon­to og ud­styr (ac­co­unt og equip­ment) og seks plad­ser til emo­tes. Hvad er de til? Se ba­re her: fra ven­stre til høj­re og fra top­pen og ned:

Ban­ner: dit ban­ner er det ikon, du ser sam­men med din pro­fil på ho­ved­me­nu­en og i he­le spillet. Hvis du klik­ker på ban­ner­plad­sen, kan du væl­ge mel­lem et ud­valg af ban­ne­re og far­ver. Nog­le ban­ne­re til­fø­jes som be­løn­nin­ger og nye er mar­ke­ret med et ud­råb­s­tegn. Her har vi nog­le ek­stra ban­ne­re til at kø­be Fo­un­ders Pa­ck (se si­de 90). Out­fit: dit out­fit er det, din ava­tar har på. Hvis du ik­ke væl­ger et be­stemt out­fit, vil din ka­rak­ter ro­te­re igen­nem en se­rie af man­de­li­ge og kvin­de­li­ge ka­rak­te­rer.

Ba­ck bling: det du bæ­rer bag­på ryg­gen af out­fit­tet, f.eks. ryg­sæk­ke el­ler ilt­ka­ni­ste­re. Har­ve­sting tool: du star­ter med en yd­myg øk­se og­så kal­det pi­ck­axe, men der er alle mu­li­ge ene­stå­en­de red­ska­ber, der ba­re ven­ter på dig.

Gli­der: den svæ­ven­de dims du ta­ger ned til Earth, når du hop­per ud af Battle Bus. I be­gyn­del­sen har du en faldskærm.

Con­trail: når du næ­se­dyk­ker ned fra Battle Bus, kan du se jet­fly-lig­nen­de stre­ger strøm­me bag dig. Du kan væl­ge en ny.

Lo­a­ding scre­en: vil du ha­ve no­get nyt at se på, mens du ven­ter på at spillet skal ind­læ­ses? Skift ind­læs­nings­bil­le­det her.

Emo­tes: du har seks for­skel­li­ge plad­ser til f.eks. dans, hils el­ler små hjer­te­sym­bo­ler, som du kan bru­ge i spillet. Vælg hvil­ke seks du vil ha­ve til rå­dig­hed for din ka­rak­ter her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.