ITEM STORE (SHOPPEN)

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Kom I Gang -

Det er ik­ke al­tid mu­ligt at få de smar­te­ste ele­men­ter el­ler de fe­de­ste skins ved at sam­le be­løn­nin­ger. I ste­det er der et nyt la­ger af fedt ud­styr i shoppen hver dag, som du kan væl­ge.

Va­rer­ne er pris­sat i V-bucks, Fort­ni­tes “i-spillet”- pen­ge. Du kan hen­te nog­le V-bucks fra be­løn­nin­ger i spillet, men hvis du er til shop­ping, skal du sand­syn­lig­vis be­ta­le rig­ti­ge pen­ge for V-bucks. Det kig­ger vi nær­me­re på se­ne­re.

I shoppen fin­der du ting, der kun er der én en­kelt dag, men det skal du ik­ke bli­ve for­vir­ret over. Skif­tet fra en dag til den næ­ste sker ik­ke nød­ven­dig­vis ved mid­nat dansk tid. Da vi skrev, op­da­ge­de vi, at næ­ste “dag” star­te­de kl. 13.00. Så hvis du spil­ler en sen af­ten og spør­ger dig selv, hvor­for du ik­ke bli­ver til­budt nyt ud­styr, er det grun­den.

Der er et nedtæl­lings-ur i shoppen, der vi­ser, hvor lang tid der er til­ba­ge af den ak­tu­el­le spil­le­dag, for at du kan kø­be Daily Items.

Alt ud­styr, der er an­gi­vet oven­for, er til­gæn­ge­ligt i shoppen, men ik­ke alle ty­per va­rer er til­gæn­ge­li­ge hver dag. Hvis du ser no­get, du er vild med, så snup det hur­tigt, for der kan gå uger, før det igen er på la­ger, og må­ske kom­mer det slet ik­ke til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.