KØB V-BUCKS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Kom I Gang -

Den nem­me­ste må­de at få fin­gre­ne i V-bucks er ved at kø­be dem. Hvis du er un­der 16 år, skal du spør­ge din for­æl­dre, før du la­ver et in-app køb.

I skri­ven­de stund ko­ster en pak­ke med 1000 V-bucks 74 kr. på Xbox One. I den an­den en­de af ska­la­en ko­ster en pak­ke med 10.000 V-bucks (og med en bonus på 3.500 V-bucks) 749 kr. Pri­ser­ne kan va­ri­e­re over tid og mel­lem kon­sol­ler / mo­bi­ler.

Tu­sind V-bucks ly­der umid­del­bart ik­ke som spe­ci­elt me­get, men ta­get i be­tragt­ning, at et en­kelt out­fit kan ko­ste dig 1.500 V-bucks, kan det alt­så ko­ste dig i om­eg­nen af 100 kro­ner af få din ka­rak­ter i et out­fit, der ik­ke gør no­gen for­skel i spillet. Vi si­ger ik­ke, at det er fuld­stæn­dig spild af pen­ge ... men tænk dig godt om, før du shop­per amok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.