Tip! Vælg det rig­ti­ge lan­dings­sted

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Er du ny­be­gyn­der, så gå ef­ter de me­re ro­li­ge og fjer­nt­lig­gen­de de­le af kortet. Det be­ty­der, at der er mi­dre ri­si­ko for, at du hav­ner i en for tid­lig skud­du­el, som du sand­syn­lig­vis vil ta­be.

Squads bør sti­le mod at lan­de i sam­me om­rå­de. Det gi­ver jer mu­lig­hed for at hjæl­pe hin­an­den og genop­li­ve hold­kam­me­ra­ter­ne, hvis en af jer bli­ver dræbt.

Prøv at kom­me ned så hur­tigt som mu­ligt. Tryk­ker du ned , mens du sprin­ger, kom­mer du ind i et stej­le­re og hur­ti­ge­re fald. Brug ik­ke din faldskærm, før du ab­so­lut skal.

Det er bedst ik­ke at fal­de helt ned til jor­den. Land på hus­ta­ge, tår­ne el­ler træ­er – især hvis an­dre spil­le­re lan­der på jor­den det sam­me sted. Det gi­ver dig mu­lig­hed for at få fat i våben, mens de sta­dig fly­ver mod jor­den.

Kig ef­ter våben el­ler glø­de­n­de ki­ster, mens du fal­der og land li­ge ved si­den af dem. Om­kring en tred­je­del af alle spil­le­re bli­ver dræbt i åb­nings­mi­nut­ter­ne, for­di de ik­ke har et våben til at for­sva­re sig med. Bliv ik­ke med­lem af den grup­pe.

Du skal ik­ke væ­re ban­ge for at skif­te me­ning. Hvis dit valg­te lan­dings­sted har en mas­se an­dre spil­le­re, så svæv vi­de­re til et ro­li­ge­re om­rå­de. Det er bed­re at lan­de li­ge uden for et sted og be­væ­ge sig hen til et an­det til fods i ste­det for at lan­de et sted, hvor alt det go­de al­le­re­de er ble­vet hap­set!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.