ANAR­CHY ACRES

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

På nord­s­i­den af kortet. Det er øverst i top­pen, hvis du er en af dem, der ik­ke duk­ke­de op til spej­der...

Hvad kan man fin­de der?

Mar­ker og la­der. Ste­det min­der me­get om Fa­tal Fi­elds, som lig­ger i den syd­li­ge del af kortet. Vi tro­e­de fak­tisk, at vi hav­de væ­ret her før, da vi lan­de­de der før­ste gang, men det hav­de vi alt­så ik­ke.

Det­te er et sted, hvor det ta­ger lidt tid at fin­de no­get loot. Der lig­ger fle­re ki­ster spredt om­kring går­den, men de er sjæld­ne ved før­ste øje­kast. Ud­forsk ta­get, se bag hø­bal­ler og i de ba­ger­ste sove­væ­rel­ser på går­den, hvis du vil fin­de de go­de ting. Der er og­så en selv­be­tje­nings­au­to­mat i en af la­der­ne.

Men på det­te sted lø­ber du og­så en risko. Du er nødt til at be­væ­ge dig ud på åb­ne om­rå­der for at kom­me fra gård til gård, og du kan hur­tigt kom­me i sig­te­kor­net. Og det er des­u­den og­så en mær­ke­lig po­pu­lær desti­na­tion, da den lig­ger på kan­ten af kortet og et godt styk­ke vej fra næ­ste sted.

Er det et godt sted at lan­de?

Det er ik­ke ide­elt. Det kan væ­re svært at fin­de loot og land­ska­bet er åbent. Der er man­ge spil­le­re, der ven­ter på at læg­ge dig i en lig­po­se, hvis du ik­ke me­get hur­tigt fin­der et våben. Vi vil­le væ­re fri­stet af at kig­ge ef­ter an­dre ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.