DUSTY DIVOT NYT!

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

Du kan ik­ke und­gå at se det! Det er det store bru­ne hul i mid­ten af kortet – kra­te­ret er for­år­sa­get af et me­te­o­r­an­greb i star­ten af sæ­son 4.

Hvad kan man fin­de der?

Rester­ne af Dusty Depo. En la­ger­byg­ning i tre eta­ger, der var på kortet, ind­til sæ­son 4 star­te­de. Der­ef­ter blev det er­stat­tet af den­ne enor­me støvskål. De­le af la­ge­ret er der sta­dig – og det er fak­tisk ik­ke et helt dår­ligt sted at lan­de, og så gi­ver det dig en chan­ce for at fyl­de op med våben og sø­ge dæk­ning, før du vover dig ind i sel­ve kra­te­ret.

Om­kring kra­te­ret kan du se nog­le glø­de­n­de, lil­la sten. Spis en af dem, og du kan hop­pe som en fje­der henover kortet for at hav­ne i Dusty Divot og und­gå fjen­dens ild. Mis­ser du en af dem har du en lang lø­be­tur for­an dig for at sø­ge dæk­ning, og det gør dig til et ud­sat mål for snig­skyt­ter­ne.

Her er mas­ser af byg­nin­ger, man kan ud­for­ske og ransa­ge. Hav et short-ran­ge våben i hån­den og pak og­så en rif­fel , så du kan pløk­ke dem, der for­sø­ger at lø­be ind i di­vo­ten.

Er det et godt sted at lan­de?

Egent­lig ik­ke. I skri­ven­de stund var det me­get po­pu­lært, da det blev til­fø­jet på kortet, så du er næ­sten ga­ran­te­ret skrot. I bedste fald vil­le vi lan­de i ud­kan­ten og ba­ne os vej in­dad, når de ind­le­den­de an­greb er hånd­te­ret.

Det kan væ­re lidt tri­cky af fin­de loot i Anar­chy Acres.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.