HAUNTED HILLS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

I det nord­ve­st­li­ge hjør­ne af kortet li­ge mel­lem Junk Jun­ction og Plea­sant Park.

Hvad kan man fin­de der?

Du får ik­ke en præ­mie for at ha­ve gæt­te rig­tigt – Ja, der er ret ku­pe­ret her. Det er snig­skyt­tens drøm med et par store bjerg­top­pe, hvor man kan lan­de og blæ­se hjer­nen ud på si­ne med­spil­ler­ne.

Men først har du brug for et våben, med­min­dre du er ek­stremt hel­dig og fin­der et der lig­ger på bjerg­top­pen. For­søg i ste­det at lan­de på ta­get af den kir­ke­lig­nen­de byg­ning. Øde­læg alt på din vej ned igen­nem ta­get og tag alle her­lig­he­der­ne, når du først er in­de.

Der er og­så et stort mau­sole­um, der har mas­ser af ki­ster, du kan plyn­dre. Det er nok am­mo og våben fra de dø­de men­ne­sker ...

Kort sagt: du skal ik­ke gå tom­hæn­det fra Hills, og der er to nær­lig­gen­de ste­der, hvor du kan fort­sæt­te med at plyn­dre, når du har gea­ret fuldt op.

Er det et godt sted at lan­de?

Ja, det er død­godt! Et par af de gu­i­der vi har læst for­tæl­ler, at man bli­ver en­som på ste­det, men vi fin­der me­re el­ler min­dre en hånd­fuld spil­le­re der lan­der der i hvert spil, så vær for­be­redt hvis du plan­læg­ger et be­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.