LONELY LODGE

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

Længst mod vest på kortet li­ge mel­lem Wai­ling Woods og Re­tail Row.

Hvad kan man fin­de der?

Lan­de­mær­ket, der stik­ker ud som en pul­se­ren­de tom­mel­finger, er snig­skyt­tens tårn – en gi­gan­tisk træ­byg­ning, der er ide­el, når du skal eli­mi­ne­re an­dre. Alt­så hvis du når først op i tår­net. El­lers er der stor sand­syn­lig­hed for, at du får er­stat­tet di­ne for­tæn­der med en kug­le.

Løb ik­ke op i tår­net for hur­tigt – selv om du kan hen­te våben og am­mu­ni­tion på vej op, er der of­te ki­ster gemt halvvejs op­pe. Du skal mu­lig­vis hug­ge dig frem til de de­le af tår­net, der in­de­hol­der ki­ster, og her vil du til­træk­ke dig uøn­sket op­mærk­som­hed.

Bort­set fra sni­pertår­net lig­ger der og­så et par træhyt­ter og an­dre hyt­ter spredt om­kring i om­rå­det. De gem­mer ik­ke kun på våben og am­mo, men kan smadres til træ­for­sy­nin­ger, me­tal og sten.

Hold og­så øje med cam­ping­plad­sen, der lig­ger på vej til Re­tail Row. Her er fle­re våben og me­re am­mo, og og­så cam­ping­vog­ne og an­dre kø­re­tø­jer, der kan skrot­tes til me­tal.

Er det et godt sted at lan­de?

Det er et ud­mær­ket sted, hvis du har det godt med at ven­te med de tid­li­ge kam­pe, byg­ge di­ne for­sy­nin­ger op og sni­ge dig ind i kam­pen til slut. Det er et me­get fre­de­ligt sted at star­te, men pas på at in­gen sni­ger sig op i sni­pertår­net før dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.