PLEA­SANT PARK

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

I den nord­ve­st­li­ge del af kortet mel­lem Haunted Hills og Loot Lake.

Hvad kan man fin­de der?

Det­te er et bo­lig­om­rå­de, så­dan et slags sted, du vil slå sig ned med en pæn pi­ge, der hed­der An­na og har fem børn. Bort­set fra at dis­se børn bli­ver skudt i småstyk­ker in­den for få mi­nut­ter ...

Der er mas­ser af hu­se, man kan op­ret­te lej­re i. Den bedste taktik er at lan­de på ta­get, smadre dig ned igen­nem mur­ste­ne og fin­de én af de man­ge ki­ster, der er gemt på lof­tet. Ad­var­sel: pas på hvis du for­sø­ger at få fat i ki­ster fra væ­rel­set ne­de­nun­der, for det er me­get nemt at øde­æg­ge gul­vet, som ki­sten står på, og så får du øde­lagt ki­sten i for­sø­get.

Der er en fod­bold­ba­ne ved si­den af Plea­sant Park, og hvis du er den før­ste til kamp­start, kan du væ­re hel­dig at fin­de en ki­ste midt i par­ken.

Det­te er et godt sted til squad-spil, hvor du og di­ne hold­kam­me­ra­ter kan bli­ve na­bo­er og hø­ste loot i fle­re hu­se, før I går vi­de­re.

Er det et godt sted at lan­de?

Ja, men der vil med ga­ran­ti væ­re travlt. Der er nok plad­ser til at skju­le sig, ind­til du er klar til kamp med næ­ver­ne, men er du er den slags spil­ler, der bedst kan li­de at li­ste dig i top 10, fin­des der me­re ro­li­ge ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.