RE­TAIL ROW

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

Tæt på mid­ten af kortet mod øst mel­lem Dusty Divot og Lonely Lodge.

Hvad kan man fin­de der?

Bu­tik­ker. Det­te er Fi­elds el­ler Fi­ske­tor­vet på Fortnite-kortet. Det er så­dan et sted, hvor du står og kig­ger på træ­nings­sko og får en kug­le gen­nem ho­ve­d­et.

Den go­de nyhed er, at der er mas­ser af bu­tik­ker, du kan ud­for­ske og mas­ser af ting, du kan sam­le. De fle­ste go­de ting ple­jer at lig­ge oven­på bu­tik­ker­ne, så lan­der du på ta­get og kæm­per dig ned igen­nem, er det slet ik­ke no­gen dår­lig taktik. Især ik­ke hvis du har med­sam­men­s­vor­ne shop­pe­re med dig. Vel­pla­ce­re­de fælder kan væ­re ef­fek­ti­ve her.

Alle de lag­re og alle de træhyl­der kan sag­tens hø­ste res­sour­cer. Du skal helt sik­kert ik­ke for­la­de dis­se bu­tik­ker tom­hæn­det.

Der er og­så mas­ser af (me­tal)bi­ler, der ba­re ven­ter på at bli­ve smadret på par­ke­rings-plad­sen.

Er det et godt sted at lan­de?

Ab­so­lut. Du kan hand­le til du be­svi­mer, sam­le våben, am­mo og res­sour­cer. Hold og­så øje med salgs­au­to­ma­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.