SALTY SPRINGS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

Næ­sten li­ge midt på kortet syd for Dusty De­pot og Loot Lake, som er den blå ting i mid­ten.

Hvad kan man fin­de der?

Salty Springs er en lil­le by med man­ge fril­ufts­hu­se – den slags hu­se, som en re­visor må­ske vil flyt­te til. Desvær­re er be­bo­er­ne her me­re til­bø­je­li­ge til at bæ­re au­to­ma­ti­ske våben end lom­me­reg­ne­re, så du er nødt til at væ­re klar til kamp, hvis du plan­læg­ger at flyt­te her­til. Det­te er et me­get po­pu­lært lan­dings­sted. Du vil ik­ke un­dre dig over, hvor alle an­dre er.

Det er af­gø­ren­de, at man lan­der tid­ligt, for du vil vel ik­ke fin­de en grim fyr med et våben til dit an­sigt, når du går gen­nem ho­ved­dø­ren? I ste­det er det bed­re at lan­de på ta­get, smadre dig gen­nem mur­sten og hå­be på at fin­de en ki­ste på lof­tet el­ler oven­på sove­væ­rel­ser­ne.

Ta­get i be­tragt­ning hvor travlt ste­det er, så har man­ge spil­le­re en ten­dens til at byg­ge ram­per op til ta­get og der­med ri­si­ke­re at få en kug­le i ho­ve­d­et, når de går op ad trap­pen. Så hold øje med di­ne res­sour­cer, for det ik­ke vil væ­re let at øde­læg­ge no­get, uden at til­træk­ke uøn­sket op­mærk­som­hed

Er det et godt sted at lan­de?

Ik­ke for be­gyn­de­re. Du vil med ga­ran­ti ha­ve sel­skab her - mu­lig­vis en hel del, og du vil sand­syn­lig­vis stå over for en tid­lig exit, hvis du ik­ke er en skarp skyt­te. Hur­ti­ge byg­her­rer og sta­bi­le sni­pe­re kun­ne dog hø­ste for­de­le­ne ved at lan­de på det­te cen­tra­le sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.