TOMATO TOWN

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

I den nor­døst­li­ge del af kortet vest for den mas­si­ve Wai­ling Woods. Fak­tisk stø­der du of­te på folk, der går ud af sko­ven i To­mat­by.

Hvad kan man fin­de der?

Nå, by­en hed­der To­mat­by på grund af den mas­si­ve rø­de to­mat på fast­foodre­stau­ran­ten midt i by­en. Tomato Town er et godt sted at lan­de, for­di det er højt, du kan nemt be­væ­ge dig ned igen­nem ta­get og der er mas­ser af loot. Men du er nok ik­ke den ene­ste med den ide – især ik­ke hvis by­en lig­ger på Battle Bus-ru­ten!

Der er mas­ser af an­dre små byg­nin­ger i Tomato Town, hvor du kan sam­le våben og am­mo. Og selv­om by­ens cen­trum ser travlt ud, er der fle­re små sku­re og con­tai­ne­re på kan­ten af by­en, som kan væ­re nyt­ti­ge til at sam­le våben.

Når du er sik­ker på, at ky­sten er klar, kan du be­gyn­de at smadre last­bi­ler og bi­ler, par­ke­ret i by­en, for en sund for­sy­ning af me­tal. Vær dob­belt så sik­ker på, at du er helt ale­ne, for i takt med at du smadrer bi­ler, hy­ler bila­lar­mer­ne...

Er det et godt sted at lan­de?

Det er lidt for travlt, og der er og­så i un­der­kan­ten loot ef­ter vo­res smag. Hvis du har suc­ces med at lan­de på re­stau­ran­ten, så er al­ting godt. Hvis ik­ke må du van­dre rundt ef­ter et an­stæn­digt våben og be­de til, at in­gen får dig på kor­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.