VÅBEN

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Våben Og Fælder I Battle Royale -

Du tror må­ske, at en M16 As­sault Ri­f­le min­der me­get om de an­dre. De af­fy­rer beg­ge skud med en ra­sen­de ha­stig­hed, og for­vand­ler folk til tepo­ser, ik­ke? Helt for­kert.

I Battle Royale har alle våben for­skel­li­ge gra­der – li­ge fra al­min­de­lig til le­gen­da­risk. Gra­der­ne er far­ve­ko­de­de i føl­gen­de ræk­ke­føl­ge:

Du kan se, hvil­ken klas­se et våben har, ba­re ved at se på det. Det bli­ver om­gi­vet af en far­vet glød, når det lig­ger på jor­den, og far­ven vil og­så væ­re i bag­grun­den, når våb­net er valgt i dit in­ven­tory.

Så hvis du bæ­rer en grøn M16 As­sault Ri­f­le, og du fal­der over en blå i en ki­ste, er det værd at byt­te dem. Jo hø­je­re vå­ben­grad, jo me­re præ­cist ram­mer du må­let – og jo me­re ska­de det gør, jo hur­ti­ge­re re­lo­ad.

Det er ik­ke alle våben, der er til­gæn­ge­li­ge i hver grad. M16 As­sault Ri­f­le går kun op til sjæl­den, hvor den er­stat­tes med den me­re kraft­ful­de SCAR As­sault Ri­f­le, som kun er til­gæn­ge­lig i epi­ske og le­gen­da­ri­ske ud­ga­ver.

Det er over­flø­digt at si­ge, at le­gen­da­ri­ske våben er me­re sjæld­ne. Hvis du får en af dem i din be­hold­ning, må du ger­ne pra­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.