SHIELDS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Våben Og Fælder I Battle Royale -

Hvis kig­ger på den grøn­ne bjæl­ke ne­derst på din skærm, kan du se og­så se an­den bjæl­ke i blåt li­ge over den, som star­ter med 0/100. Det er dit shield. Dit shield er der dy­best set for at ta­ge imod ska­der, før de be­gyn­der at på­vir­ke dit liv.

Dit shield be­skyt­ter dig ik­ke mod alle for­mer for ska­der. Hvis du f.eks. går på kan­ten af en høj byg­ning og fal­der ned og ta­ger ska­de, hjæl­per dit shield dig ik­ke. Det hjæl­per dig hel­ler ik­ke, hvis du bli­ver fan­get i stormen. Men dit shield ta­ger ho­ved­par­ten af skud, spræng­stof­fer og an­dre våben, der bru­ges af fjen­dens spil­le­re, og ef­ter­la­der dit liv in­takt, ind­til dit shield er ble­vet tømt.

Man kan top­pe sit shield på for­skel­li­ge må­der:

Small shield: det­te er et al­min­de­lig fund i ki­ster, og de fyl­der dit liv med 25 po­int. Du kan dog ik­ke bru­ge et lil­le shield, hvis du al­le­re­de har en shieldsco­re på 50 el­ler me­re.

Shield po­tion: ind­tag den­ne po­r­tion og din shield­styr­ke vil sti­ge med 50. Det ta­ger fem se­kun­der at drik­ke, så sørg for at du er på et sik­kert sted, før du be­gyn­der at bæl­le.

Slurp ju­i­ce: en episk pi­ck-up, der vil re­ge­ne­re­re et po­int af shiel­det og et po­int liv hvert se­kund i 25 se­kun­der.

Chug jug: det bedste sund­hedtilskud du mu­lig­vis kan fin­de. Det­te sup­ple­rer dit liv og fyl­der shiel­det til­ba­ge til sin hel­hed, men det ta­ger ti se­kun­der at tyg­ge – det fø­les som en må­ned, hvis du ved, at der er fjendt­li­ge spil­le­re i om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.