HER KAN DU DU FIN­DE RES­SOUR­CER

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Byggemesterklasse -

Du kan la­ve et hvil­ket som helst ob­jekt i Fortnite fra en af de tre res­sour­cer: træ, sten el­ler me­tal. Den go­de nyhed er, at der er tons­vis af dis­se res­sour­cer på he­le kortet. Du skal blot hø­ste dem med din pi­ck­axe (el­ler nye, fan­cy red­ska­ber, du har købt i shoppen).

Her er par tips til, hvor du fin­der de tre for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er:

Træ: Træ er den nem­me­ste res­sour­ce at fin­de, og det er den hur­tig­ste res­sour­ce at byg­ge med. Det er og­så den sva­ge­ste og let­te­ste at øde­læg­ge med en hur­tigt shot­gun el­ler en god ra­ket. Den nem­me­ste må­de at få fat i træ på, er ved at fæl­de det. Men der fin­des mas­ser af træ i de in­dre by­om­rå­der på kortet, hvor træ­er ik­ke er så al­min­de­li­ge. Møb­ler, trækas­ser og gulv­bræd­der kan alle smadres og sam­les som træ.

Sten: Det er let at gå for­bi bun­ker af sten, for man tror, at de ba­re er en del af

“kor­tets møb­ler”. Men det kan be­ta­le sig at fin­de pi­ck­axen frem og få ind­sam­let den­ne dy­re­ba­re res­sour­ce. Vi har tid­li­ge­re om­talt for­de­le­ne ved at lan­de på et tag og en an­den for­del ved at smadre dig frem fra top­pen og ned i et hus, er, at du nor­malt får lov til at hø­ste mur­ste­ne­ne, som du jo har smadret til sten. Væg­ge er en an­den god kil­de til sten

Me­tal: det svæ­re­ste ma­te­ri­a­le i spillet og det du helst vil byg­ge et fort af. Par­ke­re­de bi­ler, last­bi­ler og an­dre kø­re­tø­jer er en stor kil­de til me­tal, men du vil ik­ke kun la­ve en for­fær­de­lig mas­se støj, når du smadrer kø­re­tø­jer, du kan og­så sæt­te bilar­lar­mer­ne i gang, så du væk­ker op­mærk­som­hed. Me­tal­ta­get på et la­ger og an­dre byg­nin­ger kan og­så om­dan­nes til skrot!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.