STJÆL FRA AN­DRE SPIL­LE­RE

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Byggemesterklasse -

Den mest ef­fek­ti­ve må­de at ind­sam­le res­sour­cer på, er må­ske og­så den mest bruta­le – nem­lig et godt gam­mel­dags mord.

Spil­le­re der er ble­vet dræbt, mi­ster ik­ke kun de­res våben, men og­så de­res res­sour­cer. Hvis no­gen har haft travlt med at sam­le res­sour­cer, før de var så uhel­di­ge at gå di­rek­te ind i dit sig­te­korn, kan du sam­le et ton træ, me­tal og sten uden no­gen­sin­de at ha­ve løf­tet en pi­ck­axe.

Der er to fa­rer ved den­ne til­gang til at sam­le res­sour­cer. For det før­ste har du in­gen idé om, hvad den an­den spil­ler har i hæn­der­ne, før du dræ­ber ham. Han kun­ne ha­ve væ­ret li­ge så doven med at sam­le res­sour­cer, som du er! For det an­det er det ri­si­ka­belt. Du ven­der op­mærk­som­he­den mod dig selv, når du dræ­ber en spil­ler (med­min­dre du bru­ger et lyd­dæm­pen­de våben), og med­min­dre du dræ­ber dem med et en­kelt skud, vil han sand­syn­lig­vis kæm­pe til­ba­ge.

Selv­om du har nak­ket an­dre spil­le­re, vil de­res bun­ke af tab­te res­sour­cer væ­re en mag­net for an­dre, så pas på og se dig godt for, før du stop­per op for at sam­le ting – el­lers kan du bli­ve det næ­ste of­fer!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.