BOX COVER

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Byggemesterklasse -

Box Cover er et slags shel­ter til nød­si­tu­a­tio­ner, som kan bru­ges i nog­le for­skel­li­ge sce­na­ri­er.

Lad os si­ge at du li­ge har skudt no­gen (godt kla­ret) og de­res ejen­de­le lig­ger nu spredt ud over jor­den og ven­ter på, at du sam­ler dem. Du kun­ne skyn­de dig dir­ke­te ind og bru­ge et par se­kun­der på at væl­ge, men det ef­ter­la­der dig til stor gavn for alle for­bi­pas­se­ren­de sni­pe­re. I ste­det skal du byg­ge en lil­le kas­se om­kring ejen­de­le­ne ved hjælp af fi­re (el­ler fle­re) væg­pa­ne­ler og be­skyt­te dig selv, mens du væl­ger våben.

An­dre sce­na­ri­er hvor Box Cover er prak­tisk, er f.eks. at bru­ge me­di­cin­ske kits el­ler drik­ke en chug jug, hvor du skal væ­re stil­le i ti se­kun­der. Det har du ik­ke lyst til at gø­re midt på slag­mar­ken, så byg et li­le kas­se til dig selv, og gør det svært for sni­per­ne at blæ­se di­ne hjer­ne ud.

Hvis du spil­ler i duo el­ler et an­det squad-spil, og du skal genop­li­ve en hold­kam­me­rat, er det hel­ler ik­ke en dår­lig ide at pla­ce­re dem i et Box Cover. Ik­ke ale­ne vil det gi­ve dig no­get be­skyt­tel­se, mens du genop­li­ver dem, det red­der og­så dem fra at bli­ve skudt på og ta­get ud af spillet..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.