7. RUN­NING TUN­NEL

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Byggemesterklasse -

Du har spot­tet en fjen­de i et tårn el­ler på et bjerg, og du tror må­ske, du kan sni­ge dig op bag dem. Du kun­ne byg­ge en ram­pe di­rek­te op til dem, men op­da­ger de dig, sid­der du fast i den bru­ne ting. De får et gra­tis skud (el­ler seks) mod dig.

I ste­det skal du prø­ve Run­ning Tun­nel – lø­be­tun­nel­len. Den er en re­el test af di­ne byg­ge­fær­dig­he­der, der kræ­ver, at du pla­ce­rer et sæt trap­per un­der di­ne fød­der og en an­den over ho­ve­d­et, før du be­væ­ger dig vi­de­re og gør det sam­me igen og igen.

For­de­len ved den­ne lø­be­tun­nel er, at du gør det svært for den for­sva­ren­de spil­ler at slå dig ned. Man skal bru­ge en rocket launcher el­ler an­det tungt ar­til­le­ri for at smadre din tun­nel og for­pur­re dit an­greb.

Ulem­pen er, at det er en svær tek­nik at me­stre. Du skal nok øve dig et ro­ligt sted, før du te­ster det i kamp. Du skal og­så sør­ge for, at du har mas­ser af res­sour­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.