STAR­TEN

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Battle Royale Taktik -

I star­ten af spillet kan du ik­ke se stormcirk­len. Alt du kan se på kortet er en stor blå linje, der vi­ser Battle Bus-ru­ten, og det er det. Med an­dre ord kan du ik­ke væl­ge et lan­dings­punkt ba­se­ret på, hvor stormen er, for du ved det ik­ke.

Når Battle Bus sæt­ter i sving, går der 20-40 se­kun­der før bus­sen dum­per si­ne pas­sa­ge­rer – ef­ter­fulgt af et mi­nuts nedtæl­ling. Først da bli­ver stormens før­ste desti­na­tion vist på kortet i form af en en stor hvid cir­kel.

Der er in­gen grund til pa­nik, hvis du lan­der man­ge ki­lo­me­ter væk fra stormcirk­len. Du har nu tre mi­nut­ter og 20 se­kun­der til at ta­ge dig sam­men, ind­sam­le våben, og lag­re am­mo og fælder, før stormcirk­len be­gyn­der at krym­pe. Der­ef­ter går der yder­li­ge­re tre mi­nut­ter, før stormen ram­mer kan­ten af cirk­len. Med an­dre ord: fra det øje­blik stormens desti­na­tion er af­slø­ret, har du seks mi­nut­ter, og 20 se­kun­dert til at kom­me ud til (mindst) kan­ten af cirk­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.