MIDT I SPILLET

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Battle Royale Taktik -

Der er in­gen grund til pa­nik, hvis du fal­der uden­for stormcirk­len (el­ler stormens øje) i de tid­li­ge fa­ser af spillet. Som du kan se i vo­res ta­bel, er mæng­den af de ska­der, du vil på­dra­ge dig ved at bli­ve fan­get i stormen i de tid­li­ge sta­di­er ret lil­le – et punkt pr. se­kund. Det er helt klart me­re sik­kert at ta­ge et 20 se­kun­ders løb om­kring en ild­kamp i ste­det for at gå di­rek­te ind i en kamp, og du har nok liv til at over­le­ve, så tro ik­ke, at du al­tid skal be­væ­ge di­rek­te til sik­ker­heds­zo­nen

Et par ting der er værd at be­mær­ke: våben vir­ker sta­dig, når du er fan­get i stormen. Hel­bre­den­de gen­stan­de f.eks. ban­da­ger og me­di­cin-kits vir­ker og­så. Shields er imid­ler­tid ubru­ge­li­ge. Storm­ska­den vil bli­ve fra­truk­ket din livs­sco­re, ik­ke dit shield.

Men at væ­re tæt på stormen kan og­så ar­bej­de for din for­del. Spil­le­re har en ten­dens til at gå i pa­nik, hvis de er i stormen og skyn­der sig til nær­me­ste sik­ker­heds­sted. Hvis du kan se dem igen­nem di­sen, er de of­te nem­me at dræ­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.