GEM­ME SIG ...

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Battle Royale Taktik -

Der er me­get at si­ge om at und­gå over­fyld­te om­rå­der, for­sy­ne sig med våben og am­mo og der­ef­ter kom­me ind i kam­pen se­ne­re i spillet. Det er ik­ke svært at kom­me i top10 uden så me­get som at ha­ve af­fy­ret et skud. Og når du kom­mer ind i kam­pen, vil du sand­syn­lig­vis ha­ve liv og ful­de shields at fal­de til­ba­ge på.

Så hvor­dan sni­ger du dig lang­somt ind i et spil? Nøg­len er at væl­ge dit lan­dings­sted. Se på kortet på vo­res skærm­bil­le­de. De trav­le ste­der i det­te spil er de cen­tra­le ste­der, der er li­ge på fly­ve­ru­ten: Fa­tal Fi­elds, Salt Springs, Dusty Divot og To­mat Town. Det al­tid po­pu­læ­re Til­ted Towers er og­så et travlt sted, for­di det ik­ke er langt væk fra ru­ten.

Hvis vi hav­de en plan om at sni­ge os stil­le og ro­ligt ind i spillet, vil­le vi gå ef­ter Wai­ling Woods, Plea­sant Park el­ler må­ske til­med så langt væk som Snob­by Sho­res. Hvis du be­væ­ger dig til en af dis­se desti­na­tio­ner, vil du sand­syn­lig­vis væ­re ene mand/kvin­de – må­ske sam­men men en el­ler to an­dre spil­le­re i om­rå­det. Du skal ta­ge alle de våben, am­mo, fælder og skat­teki­ster, du kan fin­de. I vær­ste fald skal du kæm­pe med en el­ler to an­dre, men når spil­ler­ne ser, at lan­dings­ste­det er ro­ligt, ple­jer de at und­gå at star­te en kamp med det sam­me, for de vil for­sy­ne sig først!

Hvis du væl­ger et fjer­nt­lig­gen­de sted, skal du sør­ge for at se på kortet, når nedtæl­lings­mi­nut­tet er over­stå­et. Hvis stormcirk­len er på den an­den si­de af kortet, skal du gå vi­de­re. Det ta­ger cir­ka et mi­nut at kø­re fra by til by og nog­le gan­ge læn­ge­re tid. Du har kun få­et seks mi­nut­ter og 20 se­kun­der til at kom­me ind i stormzo­nen ef­ter at før­ste mi­nut er gå­et.

Og du kan kun gem­me dig så læn­ge. Cirk­len vil ef­ter­hån­den krym­pe til et punkt, hvor der bog­sta­ve­ligt talt in­gen plads er til at skju­le sig, og du vil en­de med at stå an­sigt til an­sigt med en, der er bed­re ud­sty­ret end dig...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.