.. EL­LER JAGTE

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Battle Royale Taktik -

Den store for­del ved at væ­re en agres­siv jæ­ger er, at du er me­re til­bø­je­lig til at hen­te de bedste våben og de fle­ste for­sy­nin­ger. Hver gang du dræ­ber spil­le­re, kan du ransa­ge det , de ta­ber. Du kan væl­ge de­res våben og sam­le alle de­res res­sour­cer uden at skul­le bru­ge evig­he­der på at smadre dig igen­nem en stor skov.

Det be­ty­der, at når cirk­len krym­per, og du er en af de sid­ste spil­le­re, har du sand­syn­lig­vis ad­gang til et stør­re ar­se­nal af våben, am­mo og fælder end den spil­ler, der sni­ger sig ind i hand­lin­gen. Kæm­pe lag­re med træ, sten og me­tal er vir­ke­lig vig­ti­ge i slut­nin­gen af spillet, når fort­byg­ning kom­mer i spil. Men du lø­ber selv­føl­ge­lig en stør­re ri­si­ko. Hver gang du del­ta­ger i en vå­benkamp el­ler lan­der på en over­fyldt del af kortet, er der ri­si­ko for, du selv bli­ver dræbt.

Den an­den for­del ved at dræ­be an­dre spil­le­re er, at du be­løn­nes med fle­re XP i slut­nin­gen af spillet. Det gi­ver dig mu­lig­hed for at gå et ni­veau op, vin­de fle­re udfordringer, og ge­ne­relt sti­ge hur­ti­ge­re i gra­der­ne. Imid­ler­tid er be­løn­nin­gen kun kos­me­tisk: der er in­gen spil­le­for­de­le i at ha­ve et fan­cy skin el­ler en flot­te­re gli­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.