FRIENDLY FI­RE

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Battle Royale Taktik -

Den før­ste ting at be­mær­ke, når I ar­bej­der som et hold er, at der kun er få må­der, hvor­på du kan ska­de en hold­kam­me­rat. Du kan ik­ke sky­de dem, så hvis no­gen sni­ger sig op bag din kam­me­rat, og du er be­kym­ret for at sky­de i til­fæl­de af at du ram­mer kam­me­ra­ten, be­hø­ver du ik­ke væ­re ban­ge. Fyr løs, og red din ven!

Det sam­me gæl­der fælder. Hvis du læg­ger en fæl­de i en byg­ning, be­hø­ver du ik­ke be­kym­re dig om, at di­ne hold­kam­me­ra­ter va­der ind i den.

Eksplosiver kan imid­ler­tid ska­de di­ne hold­kam­me­ra­ter. Im­puls­gra­na­ter kan for ek­sem­pel sen­de di­ne hold­kam­me­ra­ter ud­over en klip­pe og slå dem ihjel ved faldska­de.

Du kan li­ge­le­des øde­læg­ge for­tet, som di­ne hold­kam­me­ra­ter be­fin­der sig i, gul­vet fal­der ned, og det sam­me gør de. Det er nor­malt bedst ik­ke at sky­de på et fort, hvor di­ne venner er. Hel­ler ik­ke selv­om de bli­ver an­gre­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.