DUOS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Battle Royale Taktik -

Sam­ar­bej­de er vir­ke­lig vig­tigt i duo. Hvis én af med­lem­mer­ne i en fir­mands-squad svig­ter, kan du lyk­kes, men hvis din ene­ste an­den hold­kam­me­rat ik­ke spil­ler bol­den, har du pro­ble­mer.

Ide­elt set er det bedst at spil­le duos med no­gen, du ken­der. Til­fæl­di­ge mat­cher kan fun­ge­re, men ri­si­ko­en for at tea­met bli­ver et to­talt kiks er høj. Hvis du bli­ver mat­chet med en til­fæl­dig, der så vi­ser sig at væ­re fan­ta­stisk, kan du bli­ve venner med ved­kom­men­de i spillet, så har I en chan­ce for at kom­me på sam­me hold i frem­ti­den.

Du vil ger­ne lan­de i det sam­me om­rå­de som din hold­kam­me­rat. Og her kol­li­de­rer for­skel­li­ge per­son­lig­he­der tit – nog­le fo­re­træk­ker at sprin­ge di­rek­te ned på de trav­le ste­der, mens an­dre fo­re­træk­ker at ar­bej­de sig in­dad fra yder­om­rå­der­ne. Hvis du spil­ler med til­fæl­di­ge hold­kam­me­rat, skal du pla­ce­re din mar­kør hur­tigt, så det læg­ger pres på dem for at føl­ge dig. Det vil de mu­lig­vis ik­ke, men det er det bedste, du kan gø­re for at over­be­vi­se dem om at føl­ge din plan.

Det er en god ide at vi­se en til­fæl­dig hold­kam­me­rat, at du er klar til at de­le. Det op­byg­ger til­lid. Når I mø­des, skal du åb­ne din in­ven­tory-skærm og de­le et em­ne el­ler to med den an­den spil­ler. Selv­om du har brug for det, vi­ser det, at du er vil­lig til at sam­ar­bej­de, og du kan få no­get bed­re til­ba­ge, som spillet skri­der frem.

Spred jer ik­ke for langt fra hin­an­den. Hvis en af jer har brug for at genop­li­ve den an­den, har du ik­ke råd til at væ­re to by­er væk. Når det er sagt, skal du sør­ge for, at du ik­ke ri­si­ke­rer dit eget liv for at genop­li­ve en hold­kam­me­rat. Hvis i beg­ge er dø­de, ta­ber dit hold.

Et team bør ha­ve kon­trol over et par nær­lig­gen­de byg­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.