NOOBS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Battle Royale Taktik -

Det er ik­ke sjovt at væ­re det nye barn i klas­sen, især ik­ke når de an­dre 99 børn har få­et våben og ved, hvor­dan man bru­ger dem!

Nye spil­le­re vil ik­ke for­styr­re dig i So­lo-mo­de. Tvær­ti­mod. De er fak­tisk et nemt byt­te, for de er på jagt ef­ter våben, am­mo og res­sour­cer og ud­gør i sig selv ik­ke en fa­re for dig.

Men når de hav­ner i dit team, star­ter pro­ble­mer­ne. Hvis du er ny i spillet, an­be­fa­ler vi, at du spil­ler So­lo til at be­gyn­de med, væn­ner dig til spil­lets me­ka­nis­mer, hvor­dan byg­ge­sy­ste­met fun­ge­rer osv. uden at ge­ne­re an­dre spil­le­re.

Men der kom­mer en tid, hvor nye spil­le­re af­prø­ver teams, og du skal ha­ve tå­l­mo­dig­hed med dem. Til­byd dem an­stæn­di­ge våben, stik dem no­get am­mo, hjælp dem på vej. Selv en lav­tud­dan­net hold­kam­me­rat er bed­re end in­gen hold­kam­me­rat over­ho­ve­det – med­min­dre de gør vir­ke­lig dum­me ting, som at sky­de helt til­fæl­digt.

Hav tå­l­mo­dig­hed og­så selv­om de be­går be­gyn­der­fejl. Brug chat og giv dem ven­li­ge råd. Få dem til at føl­ge og ko­pi­e­re dig. Man skal ik­ke bli­ve ag­gres­siv el­ler skri­ge, for­di in­gen bry­der sig om, når en hold­kam­me­rat yd­my­ger en.

Og når alt kom­mer til alt, skal du dø. Du er død i langt de fle­ste spil, du har spillet. Det er ik­ke ver­dens en­de. Jo, alt­så det er det. Men du ved, hvad vi me­ner…

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.