GRIEFERS OG CHEATS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Battle Royale Taktik -

Griefers og sny­de­re er en kil­de til stor ir­ri­ta­tion. En gri­e­fer er en per­son i Battle Royale der med vil­je at sma­sker dig ind i væg­gen, øde­læg­ger di­ne byg­nin­ger el­ler hjæl­pe fjen­der med at star­te et an­greb mod dit hold..

Man kan og­så bli­ve svi­net til via be­ske­del­ler stem­me­chat­ten. Nye spil­le­re er især ud­sat for de så­kald­te eks­per­ter, som tror de ved alt og vil sæt­te dig på plads.

Der er in­gen grund til at fin­de sig i dis­se ty­per. For det før­ste: hvis du bli­ver skre­get af via stem­me- el­ler be­sked­chat­ten, kan du slå dis­se funk­tio­ner fra i spil­lets indstillinger. Skriv spil­le­rens bru­ger­navn ned og rap­por­ter ham ved hjælp af in-ga­me fa­ci­li­te­ten. Du fin­der det i ho­ved­me­nu­en ved at klik­ke på mu­lig­he­der øverst til høj­re og der­ef­ter væl­ge fe­ed­ba­ck. Du kan bru­ge den­ne fa­ci­li­tet til at rap­por­te­re fejl, kom-men­te­re el­ler mel­de en en­kelt spil­ler.

For­vent ik­ke at der sker no­get li­ge med det sam­me el­ler at spil­le­ren bli­ver band­lyst. Epic får tu­sind­vis af rap­por­ter om da­gen, og de vil sand­syn­lig­vis kun for­by­de gen­tag­ne over­træ­de­re. Men det er værd at gø­re for at fjer­ne spillet for så man­ge tå­ber som mu­ligt.

Snyd kan be­hand­les på til­sva­ren­de må­de. Den mest op­lag­te svindel i spillet er spil­le­re, der går sam­men i So­lo-mo­de. Det er ik­ke al­tid let at se den­ne form for snyd, og ba­re for­di to spil­le­re sky­der på dig på sam­me tid, be­ty­der det ik­ke nød­ven­dig­vis, at de sny­der. Men hvis du sta­dig kan se dem, ef­ter de har slå­et dig ihjel, og de gør det sam­me igen mod en an­den spil­ler, kan det kal­des snyd.

Du kan tryk­ke på knap­pen (LT på Xbox One) for at rap­por­te­re en spil­ler. Oplys­nin­ger­ne om den spil­ler, der dræb­te dig, bli­ver au­to­ma­tisk ud­fyldt, så du kan kon­cen­tre­re dig om at skri­ve, hvor­dan de har snydt. Hold en hø­flig to­ne og for­vent ik­ke en øje­blik­ke­lig re­ak­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.