KAMP - KOTROLLER

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Fortnite På Mobilen - BYG­GE-KON­TROL­LER

Det ta­ger lidt tid at væn­ne sig til kamp-kon­trol­ler­ne, især hvis du kom­mer fra kon­sol­len/ pc-spillet. Det vig­tig­ste er at hu­ske, hvor­dan man sky­der!

Du kan sky­de di­ne mod­stan­de­re på to må­der. Der er en knap på ven­stre si­de, som du en­ten kan bru­ge til at svin­ge din øk­se el­ler ild­vå­ben med. Men hvis du sam­ti­dig be­væ­ger din spil­ler med det vir­tu­el­le joysti­ck, der og­så er på ven­stre si­de, kan det væ­re aka­vet at nå den­ne knap.

Den an­den må­de at sky­de på er ved at tryk­ke på skær­men (et hvil­ket som helst sted, hvor der ik­ke al­le­re­de er en knap). Pro­ble­met med den­ne til­gang er, at det er let at kom­me til at sluk­ke ved et uheld, når du for­sø­ger at træk­ke fin­ge­ren henover skær­men for at kig­ge rundt. Det er et ma­re­ridt, hvis du sni­ger dig ind på no­gen! For at æn­dre dit våben skal du tryk­ke på iko­net for det våben, du vil bru­ge. Emo­tes fin­des øver­ste høj­re hjør­ne. Skal du byg­ge et fort? Tryk på byg­ge-mo­de ved at tryk­ke på iko­net, der lig­ner en ham­mer og en skru­e­nøg­le.

Knap­per­ne til at byg­ge med er ret selv­for­kla­ren­de, som du kan se på vo­res skærm­bil­le­de. Brug det ven­stre joysti­ck for at be­væ­ge dig rundt og mar­ker det sted, hvor du vil pla­ce­re din byg­ning. Skift mel­lem de fi­re for­skel­li­ge struk­tu­rer (væg, gulv, trap­per og tag) og de for­skel­li­ge ty­per ma­te­ri­a­le (træ, mur­sten og me­tal) er li­ge så let som at tryk­ke på det re­le­van­te ikon.

Det kræ­ver en smu­le øvel­se at læ­re at hop­pe li­ge ef­ter at du har byg­get trap­per, når du byg­ger et fort. Det er nemt at over­se hop­pek­nap­pen og en­de med at væ­re fan­get un­der trap­pen. Du skal nok øve dig i at byg­ge et fort på et stil­le om­rå­de på kortet først!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.