SPILINDSTILLINGER

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Kom I Gang -

Con­trol­le­rens

følsom­hed: skal skær­men væ­re me­re le­ven­de, når du kig­ger i en an­den ret­ning? Øg X (van­dret) og Y (ver­ti­kal)

Con­trol­ler Ads/sig­te

følsom­hed: her sty­rer du hvor føl­som be­væ­gel­sen er, når du kig­ger igen­nem et vå­ben­sig­te el­ler et snig­skyt­ter­rif­fel­te­leskop.

Match re­gio­ner:

be­stem­mer hvil­ke de­le af ver­den du vil mø­de mod­stan­de­re fra. Jo læn­ge­re væk di­ne

mod­stan­de­re er, jo stør­re chan­ce for “lag” og for­sin­kel­ser.

In­vert view: hvis du til­hø­rer grup­pen af spil­le­re, der godt kan li­de, at ud­sig­ten be­væ­ger sig op, når du tryk­ker ned på con­trol­le­ren, skal du slå den til.

Aim as­sist: med­min­dre du er en ab­so­lut pro og kan de­le hå­re­ne på en my­res ho­ved med en snig­skyt­te­rif­fel, fo­re­slår vi, at du be­hol­der den­ne indstil­ling. Den ind­ret­ter sig ef­ter må­let.

Au­to ma­te­ri­al chan­ge: byg­ger du i mur­sten, men lø­bet tør for res­sour­cer? Au­to-ma­te­ri­a­le­æn­drin­gen skif­ter di­rek­te til træ i ste­det for at du bli­ver ved med at tryk­ke på bu­ild-knap­pen og in­gen­ting sker.

Strea­mer mo­de: slø­rer nav­net på an­dre spil­le­re, og er de­sig­net til at red­de spil­le­re fra at bli­ve gen­kendt el­ler sæt­te dem i for­le­gen­hed, hvis de f.eks. op­træ­der i vi­deo­er af spillet.

Al­low cross-plat­form par­ties: gi­ver dig mu­lig­hed for at le­ge med folk på an­dre kon­sol­ler, PC / Mac el­ler mo­bi­ler. Ulem­pen er, at der er riski­ko for “lag” og ud­fald. Hvis du vil und­gå det­te, skal du slå funk­tio­nen fra.

Record re­plays: hvis du vil ha­ve Fortnite til at op­ta­ge alle de spil, du spil­ler, skal den­ne funk­tio­nen slås til. Du kan fin­de op­ta­gel­ser­ne un­der Ca­re­er (kar­ri­e­re) i ho­ved­me­nu­en. Sørg for at gem­me de op­ta­gel­ser, du vil be­hol­de. El­lers bli­ver de au­to­ma­tisk slet­tet ef­ter en kort pe­ri­o­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.