LOOT LAKE

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

Her får man hel­ler ik­ke en præ­mie for at gæt­te, at Loot Lake lig­ger ved sø­en li­ge over mid­ten på kortet. Om­rå­det be­står af hu­set i mid­ten af sø­en og ejen­dom­me­ne på kan­ter­ne.

Hvad kan man fin­de her?

Hvis du for­mår at lan­de på sel­ve øen i mid­ten af sø­en, og ik­ke har føl­ge­skab, er li­vet suk­ker­sødt. Der er of­te en ki­ste på ejen­dom­mens tag og mas­ser af våben, am­mo og res­sour­cer der er li­ge til at gå til.

Tag en tur un­der hu­set og du fin­der hu­len, hvor der nor­malt er fle­re ki­ster og loot. Plus du kan smadre alt træ­et in­de i hu­len og for­sy­ne dig med mas­ser af træ. Den van­ske­li­ge del kom­mer, når du for­sø­ger at for­la­de øen, især hvis du sta­dig er i cirk­len med an­dre om­kring dig. Va­der du igen­nem sø­en i et lavt tem­po, er du en ga­ve til sni­pe­re. Kryb sam­men når du går igen­nem van­det, det gi­ver den bedste chan­ce for over­le­vel­se, el­ler hold dig til en af kan­ter­ne i sø­om­rå­det i før­ste om­gang. De gem­mer ik­ke på så me­get, og er der­med min­dre ri­si­kab­le.

Er det et godt sted at lan­de?

Ja, hvis du en­ten kan lan­de på mel­le­mø­en ale­ne el­ler over­le­ve de op­rin­de­li­ge an­greb. At for­la­de øen er dog ik­ke helt så let, som det ser ud ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.