For­æl­dre flir­te­de på veg­ne af de un­ge

Historie (Denmark) - - HVERDAG -

I Hvor: Mes­o­po­ta­mi­en Hvor­når: Old­ti­den ci­vi­li­sa­tio­nens vug­ge, Meso Mes­o­po­ta­mi­en, blev æg­te­ska­bet op­fun­det for ca. 4.300 år si­den for at sik­re sta­bi­li­tet. Det er og­så her, for­sker­ne har nog­le af de før­ste skrift­li­ge be­vi­ser på, at folk blev fo­rel­ske­de. I en læ­ge­hånd­bog fra 600-tal­let f.Kr. står der fx, at hvis en pa­tient kon­stant røm­mer sig, gri­ner uden grund og mi­ster ap­pe­tit­ten, så er der ta­le om ulyk­ke­lig fo­rel­skel­se – “Den ram­mer bå­de mænd og kvin­der”, ly­der det.

Ro­man­tik hav­de dog tran­ge kår i Mes­o­po­ta­mi­en, hvor de fær­re­ste par mød­te hin­an­den før gif­ter­må­let. Kur­ma­ge­ri fo­re­gik i ste­det mel­lem par­rets for­æl­dre, der for for­hand­le­de hårdt om med­gift og an­dre øko­no­mi­ske be­tin­gel­ser. Iføl­ge den ik­ke al­tid på­li­de­li­ge græ­ske hi­sto­ri­ker Hero­dot hav­de nog­le by­er i Mes­o­po­ta­mi­en en an­den skik. Hvert år blev de ugif­te kvin­der sendt til auk

tion, hvor gif­te­mod­ne mænd kun­ne by­de på dem. Kun pen­ge­ne tal­te her:

“En fa­der måt­te ik­ke gi­ve sin dat­ter væk til den, han øn­ske­de, og li­ge­le­des skul­le by­de­ren frem­vi­se vid­ner, der stod in­de for, at han med sik­ker­hed vil­le gif­te sig med den ud­valg­te”.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.