En pæn pi­ge tal­te med vif­ten

Historie (Denmark) - - HVERDAG -

Hvor: Eu­ro­pa Hvor­når: 1600-tal­let

I 1600og 1700-tal­let var hånd­hold­te vif­ter en fast del af for­nem­me kvin­ders ud­styr, og der op­stod li­ge­frem et sær­ligt dat­ing­vif­te­sprog. Alt ef­ter hvor­dan hun be­væ­ge­de vif­ten, kun­ne en kvin­de sig­na­le­re in­ter­es­se el­ler li­ge­gyl­dig­hed over for en bej­ler.

Vif­ten kom især i brug til ti­dens so­ci­a­le sam­men­kom­ster med man­ge men­ne­sker, hvor det ik­ke al­tid var mu­ligt at ta­le sam­men. Men den kun­ne og­så bru­ges, når en kvin­de diskret øn­ske­de at fan­ge en mands in­ter­es­se. Vif­tespro­get var po­pu­lært blandt beg­ge køn, for­di det var let at of­fen­taf­ko­de,af­ko­de,og­for­di­man­de­nik­keof­fen­taf­ko­de, og for­di man­den ik­ke of­fent ligt tab­te an­sigt ved en af­vis­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.